Antiviral medicinering under hela amningsperioden skyddar mot överföring av HIV från mamma till barn. Det visar en studie i Lancet.

Studien har gjorts i Malawi i södra Afrika under perioden 2004–2009 och omfattar 1 898 HIV-positiva mödrar och deras nyfödda barn. Samtliga kvinnor hade då studien påbörjades ett CD4-tal som översteg 250 celler/µl. Deltagarna delades in i tre grupper: en på 676 mödrar och deras barn, där mödrarna gavs daglig behandling med tre antivirala preparat (lamivudin, zidovudin och nevirapin), en på 680 mödrar/barn, där barnen gavs daglig oral behandling med nevirapin i ökande dos (10 mg per dag vecka 1 och 2, 20 mg per dag vecka 3–18 och därefter 30 mg per dag), och en med 542 mödrar/barn, som utgjorde obehandlade kontroller. Behandlingen pågick i 28 veckor.

Alla deltagare, även kontrollerna, erbjöds därtill nevirapin i engångsdos samt zidovudin och lamivudin i en vecka (både mamma och barn). Kvinnorna uppmanades att avsluta amningen efter senast 28 veckor, och en klar majoritet (88–96 procent beroende på grupp) rapporterade att de följt uppmaningen. Barnen HIV-testades under levnadsveckorna 2, 28 och 48. Primärt effektmått var antal barn i respektive grupp som smittats med HIV under perioden, dvs var negativa för HIV vecka 2 och positiva vecka 48.

Totalt (samtliga grupper) smittades 93 barn med HIV under vecka 2–48. 38 av dessa barn fanns i kontrollgruppen, vilket motsvarar 7 procent. 30 (4 procent) av de smittade var barn vars mödrar fått antiviral behandling. I gruppen där barnen fått behandling smittades 25 barn (4 procent). Författarna noterade vidare att sex kvinnor i kontrollgruppen avled jämfört med två i gruppen där mödrarna fått behandling och en i gruppen där barnet behandlats.

Dödligheten bland barnen var jämförbar i alla tre grupper. Intressant i sammanhanget är att det var större skillnad i HIV-överföring mellan behandlingsgrupperna och kontrollgruppen under de första 28 veckorna än under vecka 29–48.
Av de totalt 93 barn som smittades med HIV skedde 28 överföringar av viruset (30 procent) under vecka 29–48. Nio barn smittades under vecka 29–48 i gruppen där mamman behandlats. I gruppen där barnen behandlats smittades 13 barn, medan bara sex barn i kontrollgruppen smittades. WHO rekommenderar i sina senaste riktlinjer att antiretroviral behandling bör ske under hela amningsperioden. I den nu aktuella studien såg man att mortaliteten ökade bland barnen efter vecka 28 (då amningen upphört). Detta skulle kunna innebära att det är motiverat att uppmana till en förlängd amningsperiod under förutsättning att antiviral behandling ges under hela perioden.