Många gånger kan ischemisk stroke inte behandlas med trombolys då det gått för lång tid från symtomdebut till dess att patienten kommit till sjukhus och man fastställt radiologiskt att det rör sig om en propp och inte en blödning. I Lancet Neurology presenteras en studie där man använt sig av ett mobilt stroketeam, komplett med datortomograf, neurolog, neuroradiolog och möjlighet att analysera prov på plats.

Studien har gjorts i stadsmiljö i Tyskland och omfattar 100 individer mellan 18 och 80 år med debut av strokesymtom senast 2,5 timmar innan de kontaktade sjukvården. Samtliga befann sig på maximalt 30 kilometers avstånd från det ansvariga sjukhuset; det genomsnittliga avståndet var 7 km mellan hem och sjukhus.
Totalt lottades 47 individer till standardbehandling, dvs patienten åkte till sjukhus med ambulans och genomgick DT-undersökning, klinisk undersökning och därefter eventuell behandling med trombolys. Resterande 53 fick behandling av den mobila strokeenheten. Dessa bedömdes på plats i hemmet av neurolog och neuroradiolog och genomgick, också på plats, DT-undersökning av skallen. Därefter sattes trombolysbehandling omedelbart in om detta var indicerat.

Den genomsnittliga tiden från telefonsamtal till att ambulansen kom fram till patienten var 8 minuter. För det mobila stroketeamet dröjde det något längre, i genomsnitt 12 minuter. Det främsta effektmåttet var den totala tiden från att patienten larmat till dess att man tog beslut om terapi (trombolys).

För patienter som behandlats av det mobila stroketeamet var denna tidsperiod i genomsnitt 35 minuter, mot 76 minuter för kontrollerna, som på sedvanligt sätt fördes till sjukhus. De patienter i behandlingsgruppen som faktiskt fick trombolys fick det efter i genomsnitt 38 minuter mot 73 minuter i kontrollgruppen.
Man noterade också att andelen patienter där handläggningen gick snabbt var betydligt högre i behandlingsgruppen: för 57 procent av dem togs beslut om behandling inom 60 minuter efter symtomdebut. Motsvarande andel bland kontrollerna var 4 procent.

Men när det gäller det slutliga målen, andelen patienter i respektive grupp som faktiskt fick trombolys och de kliniska effekterna av behandlingen efter sju dagar, noterades inga statistiskt säkerställda skillnader. Trots bristen på effekt vad gäller att begränsa följderna av en stroke måste man ändå konstatera att det rör sig om mycket stora observerade tidsvinster. Varje minut är viktig när det gäller möjligheten att behandla stroke. Initialt hade författarna tänkt inkludera 200 patienter, men man valde att avbryta den redan efter 100 patienter på grund av de stora tidsvinster som observerats.