Ett neuromuskulärt uppvärmningsprogram kan förebygga främre korsbandsskada hos unga kvinnliga fotbollsspelare. Det visar en stor svensk studie i BMJ.
Frekvensen av främre korsbandsskador är dubbelt så hög bland kvinnliga fotbollsspelare som bland manliga, och tonårsflickor har särskilt hög risk. Skadan kan leda till lång frånvaro från träning och även till tidiga ledproblem. Det finns därför ett stort intresse av att försöka förebygga dessa skador.

En svensk studie randomiserade 230 fotbollsklubbar till att använda antingen ett 15 minuter långt neuromuskulärt uppvärmningsprogram fokuserat på knäkontroll och stabilitet två gånger i veckan eller sitt vanliga träningsprogram. Klubbarna följdes upp i en fotbollssäsong under 2009. Totalt ingick 4 564 kvinnliga spelare i åldern 12–17 år. Primärutfall var incidensen av främre korsbandsskada i de båda grupperna. Sekundärutfall var allvarlig knäskada (>4 veckors frånvaro) och akut knäskada. Följsamhet till programmet registrerades av klubbtränarna och vid oannonserade besök av studiens sjukgymnaster. Om främre korsbandsskada misstänktes remitterades spelaren för dia­gnostik till en av studiens läkare, som var blindad för vilken studiegrupp spelaren tillhörde.
Totalt fick sju spelare (0,3 procent) i interventionsgruppen och 14 (0,7 procent) i kontrollgruppen en främre korsbandsskada. MR eller artroskopi utfördes i 20 av dessa 21 fall. I en intention-to-treat-analys resulterade detta i en 64-procentig minskning av primärutfallet i interventionsgruppen (rate ratio 0,36; 95 procents konfidensintervall 0,15–0,85). Ingen signifikant minskning sågs i sekundärutfallen.

Författarna konstaterar att det korta uppvärmningsprogrammet signifikant reducerade förekomsten av främre korsbandsskada och att vidare utvärderingar inklusive kostnadseffektivitet vore av värde.