Långvarig ljudexponering i nivåer som med god marginal understiger gränserna för vad som betraktas som buller kan påverka hörseln. Det visar en kinesisk studie på råttor som presenteras i Na­­ture Communications.

Studien har gjorts i Shanghai och omfattar försök på vuxna råttor. Djuren utsattes för ett konstant ljud med ljudstyrkan 65 dB, vilket ungefär motsvarar mänskligt tal. Ljudet gavs i flera pulser per sekund, och exponeringen skedde under tio timmar per dygn för en grupp djur. En annan grupp djur exponerades för samma ljud under hela dygnet, me­dan en kontrollgrupp inte utsattes för ljud. Försöken pågick i två månader.
Därefter testades djurens hörsel. Detta gjordes med hjälp av ljud som varierade i antal pulser per sekund. Det visade sig då att djur som utsatts för konstant ljud inte uppfattade dessa variationer i samma utsträckning som kontrolldjuren. Det visade sig också att neuronen i hörselkortex hos djur som utsatts för konstant ljud inte var lika mottagliga för plötsliga ljudstötar. Skillnaden gent­emot kontrollgruppen var ungefär lika markerad i 10-timmars- och 24-timmarsgruppen, vilket således innebär att man såg samma påverkan i båda grupperna.

Att kontinuerlig exponering för ljud kring 85 dB kan påverka hörseln är välkänt, likaså att tillfällig exponering kring 100 dB kan ge samma effekt. Författarna sammanfattar resultaten med att det inte finns några »säkra« ljudnivåer; även ljudnivåer som vi betraktar som ofarliga kan påverka hörseln om vi utsätts för dem under lång tid.