Kvinnligt kön har tagits med som en riskfaktor i CHA2DS2-VASc, den nya skalan för att bedöma risken för stroke vid förmaksflimmer som rekommenderas av Europeiska kardiologföreningen (ESC) [Eur Heart J. 2010; 31:2369-429]. Rekommendationen, som baserats på ett inte helt entydigt dataunderlag, innebär att man ska överväga att ge warfarin eller något av de nya antikoagulantia till i övrigt friska unga kvinnor som får förmaksflimmer. Frågan har varit om det ens är möjligt att tala om »lone atrial fibrillation« hos kvinnor.

En svensk studie, som nyligen presenterats i BMJ, undersökte strokeförekoms­ten hos 100 802 svenska män och kvinnor som inte behandlades med antikoagulantia. Patienterna identifierades via Patientregistret. Detta register användes också för att upptäcka fall av stroke under uppföljningstiden. Information om användning av warfarin och andra läkemedel hämtades från Läkemedelsregistret. Närmare 140 000 riskutsatta år analyserades sammanlagt.

Studien visar att kvinnor har en nära 50 procent högre incidens av flimmer­associerad stroke än män (6,2 procents årlig risk mot 4,2 procent, P < 0,0001). Stratifiering av patienternas uppskattade strokerisk enligt CHADS2 visade att kvinnor oftare än män drabbades av stroke i varje riskgrupp. Kvinnor med förmaksflimmer är dock äldre och har därmed fler andra risker för stroke än män. Efter multivariat korrektion för 35 kofaktorer kvarstod en måttligt ökad risk för kvinnor (hazard-kvot 1,18: 95 procents konfidensintervall 1,12–1,24; P < 0,0001). Bland patienter med »lone atrial fibrillation«, dvs yngre än 65 år och utan hjärt–kärlsjukdom, var risken för stroke utan behandling låg hos både män och kvinnor (årlig risk 0,7 respektive 0,5 procent, P = 0,09).Slutsatsen av studien är att kvinnligt kön är en riskfaktor för flimmer­associerad stroke som bör beaktas vid bedömningen av om patienten bör rekommenderas antikoagulantiabehandling eller inte. Kvinnor under 65 år utan andra riskfaktorer för stroke löper låg risk och ska inte behandlas med antikoagulantia enbart på grund av av sin könstillhörighet.


Stratifiering av patienternas uppskattade strokerisk enligt CHADS2.