Män med bukaortaaneurysm och män med en aortadiameter på 25–29 mm har högre risk för mortalitet och sjukhusvistelse än män vars aortadiameter är mindre än 24 mm. Det fyndet publiceras i BMJ.

Screening för bukaortaaneurysm bland män över 65 år har införts på många ställen världen över på basis av randomiserade prövningar som visat att scree­ningen räddar liv och är kostnadseffektiv. De flesta program använder en gräns på 30 mm för att definiera ett buk­aortaaneurysm och friskförklarar män med en aortadiameter på 29 mm eller mindre. Det har dock diskuterats hur pass låg risk män har som ligger precis på gränsen till 30 mm.

I en prospektiv kohortstudie följde en grupp skotska forskare utfallen bland 8 146 män i åldern 65–74 år som screenats för bukaortaaneurysm i en del av Skottland mellan åren 2001 och 2004. Dessa följdes upp till 2010 med avseende på morbiditet och mortalitet (i snitt runt sju år). Vid baslinjen hade 414 män (5 procent) ett aneurysm på ≥30 mm, 669 (8 procent) en aortadiameter på 25–29 mm och 7 063 (87 procent) en aortadiameter på ≤24 mm.

Sju procent av männen i ≤24 mm-gruppen avled jämfört med 10 procent i 25–29 mm-gruppen och 18 procent i ≥30 mm-gruppen. Risken för död av alla orsaker var högre i gruppen med en aorta som mätte 25–29 mm än i ≤24 mm-gruppen. Skillnaden var dock icke-signifikant när man justerade för störfaktorer som rökning och känd hjärtsjukdom. Det ska även noteras att endast två dödsfall på grund av aneurysm inträffade i grupperna med en aortadiameter under 30 mm.
Den justerade risken för sjukhusvistelse var dock signifikant förhöjd i 25–29 mm-gruppen jämfört med ≤24 mm-gruppen, inte bara på grund av komorbiditet och diagnoser som hjärtsjukdom och KOL utan också avseende huvuddia­gnosen bukaortaaneurysm (hazard-kvot 6,7; 95 procents konfidensintervall 3,4–13,2).
Sammantaget anser författarna att det finns grund för att överväga om män med en bukaortadiameter på 25–29 mm (ibland kallad ektatisk aorta) vid scree­ning också bör följas upp med kontroll av riskfaktorer och ny screening.