Vid vissa centra ges magnesium i neuroprotektivt syfte vid subaraknoidalblödning då mindre studier har indikerat att detta skulle kunna ha en gynnsam effekt. Nu har emellertid metoden testats i en större fas 3-studie gjord vid åtta olika centra i Europa och Sydamerika.

Resultaten presenteras i Lancet och kan sammanfattas med att behandlingen inte ger någon effekt. Det rör sig om ett omfattande material med totalt 1 204 patienter, samtliga över 18 års ålder med subaraknoidalblödning till följd av aneurysm. Deltagarna har lottats till två lika stora grupper: en grupp som gavs magnesiumsulfat intravenöst (64 mmol/dag) och en kontrollgrupp som gavs placebo. Behandlingen gavs inom fyra dygn efter blödningen och upprepades dagligen så länge patienten låg på sjukhus, dock som längst i 20 dagar. Samtliga deltagare hade normal njurfunktion och en kroppsvikt som översteg 50 kg. Primärt effektmått var antal patienter i respektive grupp där utfallet blev dåligt (poor) vid en uppföljning tre månader efter blödningen. Ett dåligt utfall motsvarande att patienten avlidit alternativt hade 4–5 poäng på Modified Rankin Scale, som värderar funktionen efter stroke.
Sammanfattningsvis noterades ett dåligt utfall för 26,2 procent av patienterna i behandlingsgruppen och för 25,3 procent i placebogruppen. I fyra fall noterades allvarliga biverkningar kopplade till elektrolyter, däribland ett fall av hypokalcemi. Samtliga av dessa fall återfanns i behandlingsgruppen.
Författarna har också gjort en metaanalys och slagit samman data från flera olika studier som totalt omfattar drygt 2 000 patienter. Resultatet är detsamma som i den egna undersökningen: magnesiumsulfat ger ingen effekt vid subaraknoidalblödning.
Forskarna sam­manfattar resultaten med att rutinmäs­sig användning av magnesium vid subaraknoidalblödning inte kan rekommenderas. De flaggar dock för att man inte tittat på om skillnad i livskvalitet föreligger mellan behandlings- och kontrollgruppen.