Individer som genomgår fetmakirurgi löper ökad risk att börja missbruka alkohol det andra året efter operationen. Så kan man sammanfatta en amerikansk studie som presenteras i JAMA.

Den prospektiva undersökningen har gjorts vid University of Pittsburgh och omfattar amerikaner som genomgått kirurgisk behandling för fetma under åren 2006–2009. Totalt rör det sig om 1 945 individer (varav 78,8 procent kvinnor) med en medianålder på 47 år och ett median-BMI på 45,8. Dessa har opererats vid tio olika amerikanska centra. Deltagarna fick vid flera tillfällen ange hur mycket alkohol de drack genom att fylla i skalan Alcohol use disorders identification test (AUDIT), där minst åtta poäng definieras som alkoholmissbruk.

Deltagarna genomförde AUDIT före operationen, ett år efter operationen och två år efter operationen. Det visade sig att 7,3 procent angav minst åtta poäng på skalan före operationen. Under det första året var denna andel i princip oförändrad, 7,6 procent. Det andra året var det däremot 9,6 procent som hade minst åtta poäng och som därmed uppfyllde nivåerna för alkoholmissbruk. Riskökningen kan tyckas liten i relativa termer, men det rör sig om ett stort antal människor som löper ökad risk för alkoholmissbruk under den 12–24-månadersperiod som följer operation givet att fetmakirurgi är så pass utbrett i dag. Manligt kön och lägre ålder var faktorer som innebar särskilt ökad risk att utveckla missbruk efter operationen. Dessutom såg författarna att operationsmetoden i sig tycks spela in. Gastrisk bypass var nämligen förbunden med ökad risk för alkoholmissbruk jämfört med gastrisk bandning.

Orsakerna till att missbruksrisken tycks öka är inte klarlagda. En möjlig förklaring är en rent fysiologisk effekt med påverkan på upptag och nedbrytning av alkohol i ventrikeln efter operationen. Ändrade mat- och dryckesvanor är en annan potentiell mekanism. Att fetmakirurgi skulle kunna öka riskerna för alkoholmissbruk har det varnats för tidigare. Den aktuella studien är den mest omfattande som hittills gjorts inom fältet. Pågående alkoholmissbruk är normalt en kontraindikation för fetmakirurgi. Författarna skriver att det är viktigt att undersöka om patienten befinner sig i riskzonen för alkoholmissbruk inför operationen och betonar även vikten av att patienterna ges information om den ökade missbruksrisken.