Patienter som just fått ett cancerbesked löper förhöjd suicidrisk. Dessutom är risken att avlida i kardiovaskulär sjukdom ökad efter beskedet. Det visar en svensk studie som presenteras i New England Journal of Medicine.

Studien har gjorts av forskare från bl a Karolinska institutet och Örebro universitet och omfattar data från mer än 6 miljoner svenskar över 30 års ålder. Tidsperioden som studerats är 1991 till 2006. Man har tittat på individer som fick en malignitetsdiagnos under denna period, totalt 534 154 människor. Därefter har författarna med hjälp av Dödsorsaksregistret undersökt vilka som avlidit, vad de i så fall avled av och när detta skedde.
Det visade sig att risken för suicid var 12,6 gånger högre än hos normalbefolkningen under veckan efter cancerbeskedet. Tittar man på det år som följde beskedet var suicidrisken 3,1 gånger högre. Risken att avlida i kardiovaskulär sjukdom var 5,6 gånger högre under den första veckan efter beskedet och 3,3 gånger högre under den månad som följde beskedet jämfört med normalbefolkningen.

För tidsperioder längre än ett år efter cancerdiagnosen sjönk risken att avlida till följd av suicid och kardiovaskulär sjukdom kraftigt. Värt att notera är också att såväl suicidrisken som risken för död i kardiovaskulär sjukdom var högst vid cancer med dålig prognos, såsom pankreascancer.
Även om det rör sig om en kraftig riskökning för framför allt suicid i relativa termer ska man komma ihåg att det handlar om ett begränsat antal fall. Totalt tog 29 individer av de 534 154 sitt liv veckan efter sin cancerdiagnos, vilket innebär 2,5 fall av suicid per 1 000 personår.

Författarna skriver att de förvånats över att risken att ta sitt liv eller avlida i hjärtinfarkt ökade så pass snabbt efter beskedet. Detta tror författarna snarare beror på den mentala stress ett malignitetsbesked innebär än på behandlingen, då denna normalt inte påbörjats efter bara en vecka. För läkare som lämnar cancerbesked kan det således vara viktigt att känna till de ökade riskerna i termer av självmord och kardiovaskulär död som ett cancerbesked innebär.