I Lancet presenteras en studie av dödsorsaker i Indien. Författarna har låtit 130 läkare bestämma dödsorsak för 122 429 avlidna indier från hela landet, vilka bedöms vara ett nationellt representativt urval.

Undersökningen gjordes under perioden 2001–2003. Man har inte gjort obduktioner på de avlidna utan bedömt dödsorsak utifrån bl a vad de anhöriga angett. Tittar man på cancer så bedöms detta ha orsakat 7 137 dödsfall, vilket motsvarar 5,8 procent av samtliga dödsfall. Om man överför det till hela landet med dess drygt 1,1 miljarder människor innebär det att mer än en halv miljon, 556 400, indier årligen dör i cancer. Undersökningen visar att hela 71 procent av dessa dödsfall i cancer skedde i åldrarna 30–69 år.
För män var cancer i mun och svalg, ventrikel och lunga de malignitetsformer som dödade flest människor. För kvinnor var det i stället cervix-, ventrikel- och bröstcancer. Här ska man dock ha klart för sig att anhöriga kan ha haft svårt att specificera var cancern var lokaliserad. Det kan sannolikt ha varit lättare att ange om primärtumören funnits i munhåla eller bröst än om den satt i kolon, lever eller ventrikel.
När det gäller cancer i cervix noterades för övrigt att nästan dubbelt så många hinduiska som muslimska kvinnor avled av detta. Författarna spekulerar över om omskärelse bland muslimska män kan vara en bidragande orsak då det minskar risken för överföring av humant papillomvirus (HPV).

Vad som onekligen är anmärkningsvärt är att 42 procent av alla dödsfall hos män till följd av cancer beräknas vara tobaksrelaterade. För kvinnor är andelen 18,3 procent. Detta gör att Indien bör införa en betydligt restriktivare policy för att förhindra tobaksrökning, skriver författarna. I hela landet beräknas det finnas 120 miljoner rökare, vilket riskerar att leda till en lavinartad ökning av tobaksrelaterade sjukdomar, däribland lungcancer och KOL, under kommande decennier. Värt att notera i övrigt är att den åldersjusterade dödligheten i cancer inte skilde sig mellan landsbygd och städer. Tidigare sammanställningar av mortalitet till följd av cancer i Indien har baserats på data från olika cancercentra, som normalt finns i städer, medan den aktuella undersökningen även omfattar uppgifter från landsbygden. Studien visar också att de mest lågutbildade löpte nästan dubbelt så hög risk att dö i cancer som de med högst utbildning.