Kronisk yrsel kan förbättras med hjälp av ett broschyrbaserat träningsprogram, gärna i kombination med telefonsupport. Det rönet publiceras i BMJ.
Vestibulär rehabilitering, dvs träningsprogram inriktade på att använda ögon-, huvud- och kroppsrörelser för att stimulera det vestibulära systemet, rekommenderas vid ett antal olika yrseltillstånd, som perifera vestibulära störningar, godartad lägesyrsel och multifaktoriell yrsel. Patientgruppen är därmed vanlig i primärvården.

I en brittisk studie ville man undersöka graden av framgång när patienterna själva utförde dessa övningar med hjälp av en broschyr som beskrev ett 12-veckors träningsprogram eller med både broschyren och stöd av telefonterapeut. 337 patienter med kronisk yrsel (i snitt mer än fem år) randomiserades därför till antingen broschyr, broschyr plus telefonsupport eller sedvanlig medicinsk behandling för sin yrsel. Telefonsupporten innebar, förutom broschyren, upp till tre korta telefonsessioner med en vestibulärterapeut. Primärutfallet var symtomgrad på en validerad yrselskala (Vertigo symtom scale – short form), där 0 är bäst.

Vid tolv veckor skilde sig inte symtomgraden mellan de olika behandlingsgrupperna. Vid ett år låg dock kontrollgruppen (sedvanlig medicinsk behandling) kvar på runt 11 på symtomskalan, men de båda behandlingsgrupperna hade minskat till runt 8 poäng (P-värde för skillnaden 0,014 respektive 0,01). Andelen subjektivt påtagligt förbättrade patienter vid ett år var 60 procent i broschyr plus telefon-gruppen jämfört med 33 procent i kontrollgruppen. Man beräknade att fem patienter (95 procents konfidensintervall 3–12) skulle behöva behandling med broschyr plus telefon för att en patient skulle rapportera subjektiv förbättring vid ett år.
I en separat analys beräknades båda behandlingarna vara kostnadseffektiva. Telefontillägget var dock mer kostnadseffektivt först vid antaganden om högre värde per antal kvalitetsjusterade levnadsår. Det bör tilläggas att utfallet inte skilde sig vid tolv veckor eftersom även kontrollgruppen förbättrades och behandlingseffekten även kan ha berott på psykologiska effekter, särskilt i telefonsupportgruppen.