Matstrupscancer är en svår sjukdom som ökar i förekomst globalt. Endast en fjärdedel av patienterna är lämpade för botande behandling, som i regel innebär avlägsnande av tumören genom omfattande kirurgi i buk, torax och hals. Chansen till överlevnad är på sikt dålig även efter sådan behandling, med en femårsöverlevnad på ca 30 procent. Det är känt att patienter som opereras får betydligt nedsatt livskvalitet och svåra symtom i nära anslutning till operationen, och kirurgiska komplikationer har visats vara en bidragande faktor.

Två svenska studier som har undersökt livskvaliteten hos överlevare efter operation för matstrupscancer publicerades nyligen i Journal of Clinical Oncology. Studierna är de största i sitt slag och baseras på en prospektivt insamlad landsomfattande kohort av patienter som opererats för matstrupscancer i Sverige åren 2001–2005 och som överlevt minst fem år. Patienterna följdes upp regelbundet med två välbeprövade enkäter utvecklade av European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC).
Huvudenkäten, QLQ-C30, mätte generella livskvalitetsaspekter och symtom som är vanligt förekommande hos cancerpatienter i allmänhet, medan modulen QLQ-OES18 mätte symtom som är vanligt förekommande hos patienter med matstrupscancer.

Syftet med den första studien var att klargöra om livskvaliteten förbättras hos patienter som överlevt minst fem år efter operation för matstrupscancer. För att få ett referensmått på olika livskvalitetsaspekter fick ett slumpmässigt urval av den svenska befolkningen svara på samma enkäter som patienterna. Patienternas hälsa över tid kategoriserades som förbättrad, oförändrad eller försämrad. Analyserna tog hänsyn till ålder, kön och annan sjuklighet.
De flesta patienters funktioner, symtom och livskvalitet var förbättrade eller oförändrade på lång sikt och i nivå med den svenska befolkningen med avseende på de flesta livskvalitetsaspekter. Däremot försämrades en del av pati­en­terna påtagligt över tid. De hade också betydligt sämre global livskvalitet, mer nedsatt fysisk och kognitiv funktion och mer besvär av symtom som halsbränna och andningssvårigheter, än den svenska befolkningen.

Syftet med den andra studien var att undersöka om allvarliga komplikationer, såsom akut andningssvikt eller blodförgiftning, påverkar livskvaliteten på lång sikt. Analyserna tog hänsyn till ålder vid operation, kön, annan sjuklighet, typ av kirurgiskt ingrepp, tumörtyp och tumörstadium. Totalt drabbades 46 (33 procent) patienter av minst en allvarlig komplikation. Dessa patienter rapporterade mer symtom på trötthet, halsbränna, sömnbesvär, andnings­svårigheter och ätsvårigheter än patienter som inte drabbades av en allvarlig komplikation. Skillnaden mellan grupperna fanns sex månader efter operation och kvarstod vid femårsuppföljningen.

Studiernas slutsats är att patienter som genomgår operation för matstrupscancer är i behov av en intensiv och långvarig uppföljning för att tidigt hitta uppkomna problem och initiera riktade stödinsatser.