Mutationer i tumörsuppressorn p53 är mycket vanliga vid många maligniteter men relativt ovanliga vid malignt melanom. Det kan innebära att dessa tumörer har en mekanism genom vilken de »undkommer« p53:s tumörnedreglerande verkan, dvs andra mekanismer än mutationer i p53 är centrala för sjukdomsutvecklingen. I Nature Medicine presenteras en sådan mekanism som, i förlängningen, kan leda till förbättrade möjligheter att behandla sjukdomen.
Författarna visar att proteinet MDM4 (Mdm4 p53 protein binding homolog) är uppreglerat i 65 procent av analyserade fall av malignt melanom. De tumörer som undersökts har varit i varierande stadier, från I till IV. MDM4 är 490 aminosyror långt och spelar en viktig roll vid apoptos. MDM4 har också en känd nedreglerande funktion på p53, vilket skulle kunna förklara att en tumör kan utvecklas trots att p53 är intakt.
I en cellmodell visas också att inhibering av interaktionen mellan MDM4 och p53 leder till att p53 återfår sin funktion och att detta leder till att cancercellen blir mer känslig för behandling med B-Raf-hämmare, en typ av läkemedel som uppmärksammats i flera studier under det senaste året. Detta skulle således kunna innebära att en kombinationsbehandling med B-Raf-hämmare och ett preparat som blockerar interaktionen mellan MDM4 och p53 är en bra strategi vid malignt melanom.