Förekomsten av behandlingsresistent tuberkulos ökar. Det visar en studie som presenteras i Lancet. Studien avser situationen i nio länder där tuberkulos är ett problem: Estland, Lettland, Polen, Peru, Filippinerna, Ryssland, Sydafrika, Sydkorea och Thailand.

Författarna har analyserat prov från 1 278 patienter med resistent lungtuberkulos, s k MDR-TB (resistent mot rifampicin och isoniazid). Då proven togs åren 2005–2008 stod patienterna i begrepp att påbörja behandling med and­rahandspreparat. Man undersökte om infektionen var resistent mot både förs­tahands- (bl a rifampicin och isoniazid) och andrahandspreparat (bl a kanamycin och kapreomycin).
Totalt uppvisade 43,7 procent av patienterna resistens mot minst ett and­rahandspreparat. Siffran skilde sig mellan olika länder och uppgick som högst till 62 procent (Lettland) och som lägst till 33 procent (Thailand).
Tuberkulos som är resistent mot både kinoloner och aminoglykosider kallas XDR-TB (extensively drug-resistant tuberculosis). Resultaten visar att i genomsnitt 6,7 procent av patienterna hade XDR-TB, vilket är en högre siffra än vad WHO estimerat. Före­koms­ten skilde sig ordentligt mellan länderna. I Sydkorea och Ryssland, som hade högst andel, uppgick den till 15,2 respektive 11,3 procent. Lägst andel noterades i Filippinerna med 0,8 procent.
Rökning, arbetslöshet och alkoholmissbruk är faktorer som kan kopplas till ökad förekomst av XDR-TB. Intressant att notera är att XDR-TB var något vanligare bland kvinnor än bland män. Författarna kommenterar rönen med att sociala faktorer är något man måste ta hänsyn till vid behandling.

Utveckling av resistent tuberkulos har blivit ett allt större problem i många länder. En kraftigt bidragande orsak till detta är att medicineringen sköts dåligt och att andrahandspreparat ofta används alltför frikostigt, vilket selekterar fram resistenta stammar. Vad som också bidrar är att diagnostiken av resistenta stammar inte sällan är både komplicerad och tidsödande. Nyligen har metoder, däribland en ny PCR-baserad teknik, introducerats som på kort tid både kan identifiera förekomst av tuberkulos och avgöra om bakterierna är resistenta.