Hur ska man få primärvården att arbeta mer evidensbaserat med psykiatriska tillstånd som depression, ångest och missbruk? Den frågan har Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) ställt sig i en rapport som presenteras under onsdagen.
SBU har gått igenom publicerade studier inom fältet för att se vilka metoder som är effektiva när det gäller att få primärvården att arbeta enligt medicinsk evidens vid psykiatriska tillstånd. De flesta studier man identifierat avsåg depression.

Att anställa en person, exempelvis en sjuksköterska, vid vårdcentralen med särskilt ansvar för just depressionspatienter (ofta kallad »care man­ager«) tycks vara effektivt. Den positiva effekten gäller både depressionspatienternas symtom, som klingade av (det vetenskapliga stödet för detta anges till »måttligt starkt«), och att allmänläkarna förskrev antidepressiva läkemedel mer evidensbaserat. En care manager kan ha nära kontakt med depressionspatienter vid kliniken och stödja dem. Helst bör införandet av care managers kombineras med utbildningsinsatser för hela vårdteamet.
När det gäller patienternas depressionssymtom tycks effekten av care man­agers hålla i sig sex månader efter att insatsen avslutats. Effekten efter längre tidsperioder än sex månader är däremot svår att uttala sig om, då det inte finns publicerade studier med så långa uppföljningstider, skriver SBU.

Kortare utbildningsinsatser för allmänläkarna, som kurser över en dag (2–12 timmar), tycks däremot inte effektiva när det gäller att förbättra läkarnas följsamhet till medicinska riktlinjer för behandling av vare sig depression eller alkoholmissbruk. Inte heller leder de till att patienterna mår bättre, skriver SBU och hänvisar till tio studier. Huruvida kortare utbildningsinsatser gör att allmänläkarna blir bättre på att förskriva bensodiazepiner går inte att uttala sig om då det inte finns studier inom fältet, sammanfattar SBU.
Myndigheten fastslår dessutom att det inte går att uttala sig om huruvida besök av expert, som specialistläkare, på vårdcentralen för utbildning och återkoppling leder till mer evidensbaserad förskrivning av antidepressiva läkemedel bland primärvårdsläkarna. SBU sammanfattar rapporten med att modellen med care managers för depression inom primärvården bör testas i Sverige.