I Lancet presenteras en studie i vilken celler sprejats på bensår med lovande resultat.
Undersökningen har gjorts vid 28 amerikanska och kanadensiska centra och omfattar totalt 228 patienter med svårläkta venösa bensår. Deltagarna har lottats till fyra behandlingsgrupper och en kontrollgrupp.

Samtliga behandlingsgrupper fick en lösning innehållande neonatala fibroblaster och keratinocyter sprejade över såret. Det rör sig om allogena celler, dvs de har inte hämtas från patienten eller odlats från patientens egna celler. Behandlingen med sprejade celler gavs i två olika koncentrationer och med olika intervall (var 7:e eller 14:e dag) beroende på grupp. Därtill fick alla patienter sedvanlig kompressionsbehandling, som omfattar omläggning av såret med förband. En kontrollgrupp fick endast behandling med förband och sprejades med en verkningslös substans.

Primära effektmått var i vilken utsträckning såret läkt efter tolv veckor och hur stor andel av såren i respektive grupp som slutits efter tolv veckors behandling. Forskarna tog även hänsyn till bl a smärta från såret. Totalt fullföljdes studien av 205 patienter. Resultaten visade att när behandlingen gavs var 14:e dag i dosen 0,5 × 106 celler per ml, vilket var den lägre dosen, så läktes (slöts) 70 procent av bensåren, vilket ska jämföras med 46 procent bland kontrollerna. Dessutom noterades att en signifikant större del av såret läkt i behandlingsgrupperna jämfört med hos kontrollerna. Några skillnader avseende värk och smärta från såret noterades inte mellan grupperna. Inte heller sågs några skillnader på biverkningssidan.

Bakom undersökningen står företaget Healthpoint Biotherapeutics, som utvecklat metoden. Den aktuella studien är en fas 2-undersökning, vilket innebär att ett preparats eller en behandlings effekt testas på en mindre grupp sjuka. Innan behandlingsmetoden kan godkännas krävs en mer omfattande fas 3-undersökning där fler patienter behandlas.