I Nature Genetics presenteras en studie där man letat efter områden i arvsmassan som kan kopplas till mi­grän utan aura. Författarna har utgått från 2 326 patienter med tillståndet och 4 580 friska kontroller. Man har haft tillgång till samtliga deltagares kompletta genom.
Sammanfattningsvis har man kunnat koppla sex områden i genomet till sjukdomen. Två av dessa är kända sedan tidigare, medan resterande var okända i migränsammanhang. Resultaten har verifierats i ännu ett material med genetisk analys från 2 508 individer med migrän och 2 652 friska kontroller.
Studien ger ytterligare stöd för att det finns en ärftlig komponent i migrän. Man påpekar att det ännu inte är klarlagt vilken roll re­spektive område i genomet spelar i sjukdomsutveck­lingen och understryker att genforskningen kring mi­grän ännu är i sin linda. Mi-gränprevalensen beräknas till 10–15 procent, och kvinnor dominerar. I USA beräknas migrän orsaka 25 miljoner förlorade arbetsdagar per år.