Nyfödda barn till kvinnor med fetma i Afrika söder om Sahara löper ökad risk att avlida under de två första dagarna efter förlossningen. Det visas i en studie som presenteras i Lancet.

Studien omfattar data från 27 länder i Afrika söder om Sahara, och totalt har forskarna tittat på 81 126 graviditeter under perioden 2003–2009. Den primära frågeställningen har varit om det finns en koppling mellan neonatal död (definierad som att barnet avled inom fyra veckor efter födseln) och moderns BMI, där uppgifter om vikt och längd har inhämtats efter förlossningen.
Det visade sig att närmare 20 procent, 15 518 av de 81 126 kvinnorna, var överviktiga (BMI över 25). Cirka 5 procent, 4 266, uppfyllde kriterierna för fetma (BMI över 30). Därtill var 64 procent, 52 006, normalviktiga (BMI 20–25) medan 17 procent, 13 602, var underviktiga. Den neonatala dödligheten var totalt 16 per 1 000 barn, vilket naturligtvis är högt enligt västvärldens måttstock; siffran ligger kring 4 per 1 000 i rika länder. Det visade sig att den neonatala dödligheten var ökad med 46 procent (95 procents konfidensintervall, KI, 1,11–1,91) för barn till kvinnor med fetma jämfört med barn till normalviktiga.

När man tittade närmare på siffrorna upptäcktes att det var särskilt under de två första dagarna efter förlossningen som dödligheten var ökad för barn till mödrar med fetma: då var ökningen hela 62 procent (95 procents KI 1,11–2,37). För barn till överviktiga kvinnor var risken ökad med 32 procent jämfört med normalviktiga. För den övriga perioden, dvs efter dag 2 och fram till och med dag 28, noterades ingen statistisk säkerställd skillnad i dödlighet mellan barn till kvinnor med fetma och barn till normalviktiga kvinnor. Detta är en indikation på att den ökade dödligheten vid fetma kan bero på komplikationer kopplade till förlossningen.
En uppenbar begränsning med studien är att man inte haft tillgång till kvinnnornas BMI före graviditeten. Siffrorna är inte desto mindre alarmerande, konstateras i en kommentar till artikeln.

Afrika söder om Sahara har hög spädbarnsdödlighet. Samtidigt är problemen med övervikt och fetma, i ett globalt perspektiv, ganska begränsade i regionen, vilket visas i den aktuella studien där bara 5 procent av kvinnorna uppfyllde kriterierna för fetma. Övervikt och fetma ökar dock mycket snabbt i regionen, vilket kan komma att få svåra konsekvenser avseende spädbarnsdödligheten kommande år. Det är också viktigt att medvetandegöra människor om att ökad risk för neonatal dödlighet är ytterligare en aspekt av den stora sjukvårdsbörda som orsakas av övervikt/fetma.