I Lancet presenteras en studie där man undersökt hur effekten av återupplivningsförsök påverkas av hur länge dessa pågår. Resultaten kan sammanfattas med att lång återupplivning tycks löna sig.

Författarna har använt registerdata från 435 amerikanska sjukhus och inkluderat 64 339 patienter som under perioden 2000–2008 drabbades av hjärtstillestånd i minst två minuter och där återupplivningsförsök gjordes. Man har tittat på hur länge återupplivningsförsöken pågick för patienter med hjärtstopp som avled vid respektive sjukhus. Ut­ifrån detta mått har man sedan undersökt andelen som överlevde från re­spektive sjukhus. Författarna har även undersökt i vilken utsträckning eventuella neurologiska sequelae påverkades av tiden för återupplivningsförsöken.
För samtliga sjukhus var mediantiden för återupplivning 20 minuter för patienter som avled. Mediantiden för patienter som återfick cirkulation var 12 minuter. Sjukhusen delades in i fyra grupper efter hur länge försöken pågick för patienter som avled. I den grupp som höll på längst varade återupplivningsförsöken i median i 25 minuter. I gruppen som höll på kortast tid var mediantiden i stället 16 minuter och i de två övriga 19 respektive 22 minuter.

I gruppen sjukhus där man höll på längst med återupplivning återfick 51 procent av alla som drabbats av hjärtstopp en puls som varade i minst 20 minuter. 16 procent av patienterna kunde skrivas ut från sjukhuset. I gruppen där man gjorde kortast återupplivningsförsök återfick 45 procent puls i minst 20 minuter, och 14 procent överlevde till utskrivning. Intressant nog såg man ingen tydlig korrelation mellan tiden för återupplivning och neurologiska sequelae vid utskrivning. Alltså: bland patienterna som överlevde till utskrivning var andelen med svåra neurologiska sequelae inte större i den grupp med sjukhus där man gjort långa återupplivningsförsök än vid sjukhusen som gjort kortare försök.
Intressant är också att författarna noterade att 8,4 procent av alla som överlevde återupplivningen och kunde skrivas ut återfick cirkulation först efter att försöket varat i minst 30 minuter, vilket innebär att det kan vara motiverat att fortsätta med återupplivning så länge. Samtidigt noterades att det var ovanligt med så långa försök. Av alla som avled var det, för samtliga sjukhus, bara i 23 procent av fallen som försöket pågick i mer än 30 minuter.

Studien är retrospektiv med data från en mängd sjukhus, med de begränsningar det innebär. Författarna understryker att undersökningen inte kan användas för att exakt säga hur länge återupplivningsförsök bör pågå.