I Lancet presenteras en studie där ett antikroppsläkemedel prövats mot astma. Det rör sig om astma där inflammationen i luftvägarna domineras av eosinofila granulocyter. Studien har bedrivits vid 81 centra i 13 länder och omfattar 621 individer med svår astma som lottats till behandling med antikroppspreparatet mepolizumab i olika doser eller placebo. Preparatet verkar genom att blockera interleukin-5.
Mepolizumab gavs intravenöst var fjärde vecka under ett år, dvs vid totalt 13 tillfällen. Primärt effektmått var antal exacerbationer under den tolvmånadersperiod som preparatet gavs, där exacerbation definierats utifrån om patienten sökt akuten, lagts in på sjukhus eller behandlats med steroider på grund av försämring av astman.
I placebogruppen drabbades patienterna i genomsnitt av 2,4 exacerbationer mot 1,15 för dem som fick preparatet i högs­ta dos (750 mg). För övriga doser, 75 och 250 mg, sågs i snitt 1,24 respektive 1,46 exacerbationer. Inga skillnader i lungfunktion sågs dock mellan kontroll- och behandlingsgrupperna och inga större skillnader vad gäller biverkningar. Antikroppsläkemedel är dyra.Det finns skäl att befara att även mepolizumab kommer att bli dyrt, vilket bidrar till att det sannolikt bara kommer användas vid svår astma.