Det finns mer än 852 miljoner männi­skor världen över som röker eller använder annan tobak. I Kina finns över 300 miljoner av dem, vilket innebär att mer än hälften av alla vuxna kinesiska män röker eller använder annan form av tobak. Dessa uppseendeväckande uppgifter presenteras i en studie i Lancet.

Studien är en sammanställning av rökning i 14 låg- och medelinkomstländer, Indien, Kina, Bangladesh, Brasilien, Mexiko, Filippinerna, Egypten, Polen, Ryssland, Ukraina, Turkiet, Thailand, Uruguay och Vietnam, och utgår från undersökningen GATS (Global adult tobacco study). I den har ett representativt urval individer över 15 års ålder från respektive land intervjuats avseende rökning och annan tobaksanvändning. Intervjuerna har gjorts 2008–2010. Totalt beräknas att det finns 852 miljoner tobaksanvändare i de 14 länderna samt USA och Storbritannien. Det innebär att rökare i bl a Afrika och Europa (utom Storbritannien) inte är inkluderade. Av de 852 miljonerna röker 661 miljoner, medan övriga använder olika former av rökfri tobak.

Flest tobaksanvändare har Kina med 301 miljoner. Där röker mer än varannan vuxen man. Indien kommer på and­ra plats med 275 miljoner tobaksanvändare. Överlag röker män mer än kvinnor: i de undersökta länderna 48,6 procent av männen mot 11,3 procent av kvinnorna.
Könsskillnaderna är gigantiska i många länder: t ex röker 52,9 procent av männen i i Kina jämfört med blygsamma 2,4 procent av kvinnorna. I Indien är andelen rökande män 24,3 procent jämfört med 2,9 procent bland kvinnorna. I Ryssland är siffrorna 60,2 procent för män och 21,7 procent för kvinnor. Till länder där andelen män som röker är ca 50 procent hör dessutom Vietnam, Filippinerna, Thailand, Ukraina och Turkiet. För kvinnor sticker Egypten ut, där röker bara 0,5 procent av alla kvinnor, och Polen som har högst kvinnlig rökprevalens med 24,4 procent. I studien visas också att kvinnor överlag tycks börja röka tidigare än män.
Till länderna där rökarna tycks obenägna att sluta hör Kina, Indien, Egypten och Ryssland. Där har mindre än 20 procent av alla vuxna som någon gång rökt slutat; motsvande siffror i Brasilien och Uruguay överstiger 35 procent. Vad gäller annan form av tobaksanvändning är Indien och Bangladesh värda att notera. I dessa länder är bl a bidi (ett slags cigarett med tobak inrullad i s k tendublad) och olika former av rökfri tobak, bl a tuggtobak, mycket vanligt. Den rökfria tobaksanvändningen beräknas orsaka 52 procent av alla fall av oral cancer i Indien.
Många rika länder har fått bukt med tobaksepidemin under senare år tack vare bl a tobaksskatter och rökförbud på offentliga platser. Men en majoritet av jordens befolkning lever i länder där det inte görs insatser för tobaksprevention och där rökning fortfarande är ett gigantiskt problem, vilket kan komma att få stora konsekvenser i form av sjukdomsbörda.

I en kommentar till studien konstateras att det första steget för att få bukt med situationen är att kartlägga den, och det har den aktuella studien bidragit till. Nästa steg är att utifrån respektive lands situation använda kunskapen till att arbeta fram riktlinjer och strategier för tobaksprevention. En uppgift som onekligen är alarmerande är att i genomsnitt 0,1 promille av tobaksskatterna i de undersökta länderna används till tobaksprevention. För varje 9 100 dollar länderna får in i tobaksskatter använde de i genomsnitt en (1) dollar till tobaksprevention. Författarna konstaterar att framgångsrika insatser för att få ned tobaksanvändandet kan få »enorma konsekvenser« vad gäller att minska den förtida dödligheten.