En artikel som publicerats i British Journal of Surgery rapporterar ärftliga risker för varicer i en nationell epidemiologisk studie på basen av de svenska slutenvårds- och multigenerationsregistren.
Varicer kännetecknas av slingriga och vidgade vener, som framför allt uppträder på underbenen. Cirka en tredjedel av befolkningen drabbas. De flesta individer med varicer har inga symtom. Många kommer dock att få besvär i form av tyngdkänsla, bensvullnad, trombo­flebiter, hudförändringar och bensår. De flesta varicer är primära; endast en minoritet är sekundära. Etiologin till primära varicer är oklar. Inget genetiskt lokus för varicer har ännu hittats. Det finns dock mindre fall–kontrollstudier som påvisat ärftlighet för varicer. Oftast är emellertid informationen om släktingar baserad på intervjuer eller frågeformulär, vilket medför bias. Det finns därför behov av större studier med objektiv metodik som karakteriserar de ärftliga riskerna för varicer.

Världens första nationella kohortstudie innefattar alla svenska medborgare födda 1932 eller senare (0–76 år gamla) som diagnostiserats med varicer i Slu­tenvårdregistret åren 1964–2008. Med hjälp av Multigenerationsregistret kunde familjära risker beräknas för individer som har drabbade släktingar (syskon och/eller föräldrar med varicer).Risken för individer med en drabbad make/maka beräknades också som ett mått på familjära icke-genetiska faktorer. Totalt hade 39 396 individer sjukhusvårdats för varicer. Majoriteten (70 procent) var kvinnor. 67 procent av de drabbade var i åldern 30–49 år. Att ha ett syskon med varicer medförde en nära trefaldig riskökning att drabbas av sjukhusvårdkrävande varicer, och för individer med två syskon drabbade av varicer var risken hela sex gånger större. Om man hade minst en förälder med varicer var risken 2,4 gånger större, och om båda föräldrarna var drabbade var risken 5,5 gånger ökad. En signifikant men mer modest riskökning (1,7) sågs om make/make var drabbad av varicer.

Studien visar på en stark familjär aggregation, vilket indikerar att det finns viktiga genetiska faktorer som predisponerar för varicer. Det finns även till viss del familjära icke-genetiska komponenter då risken var ökad även hos makar. Risken var emellertid betydligt högre för barn eller syskon till drabbade individer. Studien öppnar för molekylärgenetiska studier av varicer för att kartlägga bakomliggande etiologi.