I New England Journal of Medicine presenteras tre fas 3-studier av preparatet lenalidomid mot multipelt myelom. Preparatet är ett derivat av det redan godkända läkemedlet talidomid.

Två av studierna avser underhållsbehandling efter benmärgstransplantation. Den ena omfattade 460 patienter under 71 års ålder som genomgått stamcellstransplantation för myelom, där en grupp lottades till daglig behandling med lenalidomid fram till eventuell sjukdomsprogression och en grupp var kontroller. Man noterade en mediantid fram till sjukdomsprogression på 46 månader hos behandlade och 27 månader hos kontroller. Den andra studien omfattade 614 patienter under 65 års ålder som benmärgstransplanterats. Här noterades ett liknande resultat med 41 månaders progressionsfri överlevnad för behandlade jämfört med 23 månader för kontrollerna. Den tredje studien avser patienter som av olika anledningar inte benmärgstransplanterats. För obehand­lade var den progessionsfria medianöverlevnaden 14 månader mot 31 månader för behandlade. Störst överlevnadsfördel noterades för patienter mellan 65 och 75 år.
Ett observandum är att risken att drabbas av en ny malignitet, förutom myelom, var ökad hos de behandlade. Denna riskökning kan inte förklaras av att de som behandlats lever längre och därigenom har ökad risk för malignitet. Vad riskökningen beror på är oklart, men den måste man givetvis ta hänsyn till i valet av behandling.

Resultaten kommenteras på ledarplats under rubriken »Lenalidomide in mye­loma — a high-maintenance friend«. Där ifrågasätts om progressionsfri överlevnad verkligen är bästa effektmått mot bakgrund av risken för en ny malignitet. I stället föreslås total överlevnad (overall survival).
En annan aspekt som lyfts fram är kostnaden. Varje 10 mg tablett av lenalidomid går lös på 448 dollar, motsvarande 3 200 kronor. Ett års behandling kostar 163 000 dollar – över en miljon kronor med dagens kurs. Då är det dessutom endast kostnaden för läkemedlet som är inkluderad; kostnaden för t ex administration av preparatet och monitorering av biverkningar tillkommer.