Patienter som genomgår kemoterapi för en allvarlig malignitet tenderar att överskatta effekten av behandling. Det visar en studie i New England Journal of Medicine som gjorts vid Harvarduniversitetet och som bygger på 1 193 patienter, samtliga med metastaserad (stadium IV) kolon- eller lungcancer.
Deltagarna behandlades vid ett antal sjukhus i Bostonområdet och intervjuades, i vissa fall per telefon, avseende bl a synen på terapi och prognos.

Det visade sig att många inte hade förstått att behandlingen inte var kurativ: 69 procent av patienterna med lungcancer och 81 procent av patienterna med koloncancer trodde att behandlingen kunde bota dem.
Utbildningsnivå kunde inte kopplas till ökad risk för att ha missförstått prognos och behandlingseffekt. Där­emot noterades att patienter med afro­amerikanskt och latinamerikanskt ursprung tenderade att i högre grad ha orealistiska förhoppningar.

En intressant aspekt är att patienter som upplevde att de hade bra kontakt och kommunikation med sin läkare tenderade att överskatta prognosen mer än patienter som upplevde sig ha sämre kontakt med läkaren. Om det var läkarna som inte gav patienterna korrekt information eller om patienterna befunnit i förnekelse är svårt att avgöra.
Faktum är dock att patienter kan ha fattat beslut om behandling på felaktiga grunder då de inte haft en korrekt bild av förutsättningarna. Författarna konstaterar att det kan krävas utbildning för läkare så att de får bättre kunskap i hur information ska ges till patienter med svåra sjukdomar.