Cirkulerande tumörceller i blodbanan har visats ha ett prognosiskt värde vid metastaserad bröstcancer. Nu visar en amerikansk studie i Lancet Oncology att förekomst av cancerceller i blodbanan även kan kopplas till prognos vid icke-metastaserad bröstcancer.

Studien, som genomförts under perioden 2005–2010, har gjorts i Houston och omfattar 302 kvinnor med icke-metastaserad bröstcancer som följts i två år. Ingen av kvinnorna hade haft en annan malignitetsform under den femårsperiod som föregick studien. Förekomst av eventuella tumörceller i blodet har undersökts direkt i samband med operation och före eventuell cellgiftsbehandling. Man har därefter tittat på om cancerceller i blodet var kopplat till överlevnad och progression av sjukdomen.

Författarna har detekterat tumörceller i blodet hos 24 procent av deltagarna. Tittar man på progressionsfri tvåårs­överlevnad hos kvinnor där man inte hittat cancerceller jämfört med kvinnor där man gjort det var hazard-kvoten 4,62 (95 procents konfidensintervall 1,79–11,9; P = 0,005), dvs chansen för överlevnad var drygt fyra gånger större hos kvinnor där man inte funnit cancerceller.
Ju fler cancerceller man hittade i blodet, desto sämre var prognosen. Haz­ard-kvoten var exempelvis 6,74 vid jämförelse av kvinnor som hade färre än tre cancerceller per 7,5 ml blod och kvinnor med fler än tre celler. För total överlevnad (overall survival) var skillnaderna likvärdiga (hazard-kvot 4,04) mellan kvinnor där man inte fann några tumörceller i blodet och kvinnor där man gjorde det.

Överlevnadsskillnaderna måste dock ses mot bakgrund av att bara tolv deltagare avled under studien. Intressant nog fann författarna ingen egenskap hos tumören, såsom storlek, stadieindelning eller om den spridit sig till lymfkörtlar, som kunde kopplas till ökad förekomst av tumörceller i blodet. Även om uppgifterna naturligtvis är intressanta är det en begränsad undersökning med relativt få deltagare.
Författarna konstaterar att provtagning med undersökning av förekomst av tumörceller i blodet är ett »minimalinvasivt sätt att få ytterligare prognostisk information« men konstaterar också att det krävs mer data innan metoden har förutsättning att bli klinisk praxis.