Klassrumsbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT) var inte effektiv mot depression. Det visar en analys i BMJ.
Eftersom det kan vara svårt att identifiera deprimerade ungdomar och att ge vård till dem utan att stigmatisera dem har skolbaserade program föreslagits för att försöka komma åt problemet på gruppnivå. Sådana program inkluderar alla elever i skolan, utan att aktivt skilja ut dem som har depressiva symtom, och har använts med framgång i bland annat Australien.

En engelsk forskargrupp genomförde därför en ambitiös studie av det KBT-program som använts i Australien och som är utformat för att användas i hela skolklasser. Gymnasieskolor i fem olika områden i östra och sydvästra England randomiserades till antingen KBT-programmet, givet i moduler i samband med elevernas undervisning i s k PSHE-undervisning (personal, social and health education), vanlig undervisning i PSHE men med extra stödpersonal (attention control intervention), eller vanlig PSHE-undervisning.
Sammanlagt inkluderades 5 030 elever i åldern 12–16 år, och randomiseringen skedde på årskullsbasis. KBT-programmet gick ut på att utveckla färdigheter i känsloreglering, coping-mekanismer och tankemönster. Eleverna fick fylla i en enkät om depressiva symtom (Short mood and feelings question­naire) vid screening, två veckor senare (baslinjen) samt vid sex och tolv månaders uppföljning.

21 procent bedömdes ha hög risk för depression vid baslinjen (minst 5 på depressionsskalan vid screening och baslinje). Efter tolv månader skilde sig dock inte depressionsnivåerna mellan KBT-gruppen och attention control-gruppen (–0,6 poäng, 95 procents konfidensintervall, KI, –1,9 till 0,6) eller mellan KBT-gruppen och den vanliga undervisningsgruppen (+1 poäng, 95 procents KI –0,2 till 2,2).

Studien hade god statistisk styrka för att detektera en skillnad på 2 poäng på depressionsskalan, vilket brukar anses som klinisk effekt, men resultaten i studien nådde inte dit. Dessutom hade KBT-gruppen alltså något högre poäng på depressionsskalan efter tolv månader än jämförelsegruppen med vanlig undervisning. Det kan finnas ett flertal orsaker till att programmet inte var effektivt, men författarna avråder i nuläget från introduktion av dylika program utan att först ha noggrant utvärderat effektiviteten.