I JAMA presenteras en amerikansk långtidsuppföljning av patienter som genomgått gastrisk bypass-operation.

Studien har bedrivits i Utah under perioden 2000–2011. Författarna har tittat på 1 156 patienter med svår (severe) fetma, dvs BMI över 35. Deltagarna var mellan 18 och 72 år, och en klar majoritet (82 procent) var kvinnor. Att det rör sig om mycket svår fetma inser man då BMI i genomsnitt uppgick till 45,9.
Totalt genomgick 418 deltagare gastrisk bypass. En kontrollgrupp utgjordes av 417 individer som sökt fetmaklinik för ett eventuellt kirurgiskt ingrepp, men där man valt att inte göra operationen. Ytterligare en kontrollgrupp har utgjorts av 321 individer med svår fetma som inte sökt hjälp för detta. De sistnämnda har ingått i ett register vid namn Utah health family tree program. Deltagarna i kontrollgrupperna erbjöds inte annan hjälp med viktnedgång, vid sidan av eventuell operation, men fick naturligtvis försöka gå ned i vikt på egen hand om de ville.

Deltagarna har undersökts med uppföljningar efter två respektive sex år från det att ingreppet utfördes. Författarna har bl a tittat på viktnedgång och nyinsjuknande i respektive remission av dia­betes (definierat som HbA1c över 6,5 procent eller diabetesmedicinering). Det visade sig efter sex år att patienter som genomgått operationen i genomsnitt hade gått ned 27,7 procent av sin ursprungliga kroppsvikt. Bland kontrollerna var det i princip inga viktförändringar: de som sökt kliniken men inte opererats hade i genomsnitt gått ned blygsamma 0,2 procent av kroppsvikten, medan kontrollgruppen med överviktiga som inte sökt kliniken hade oförändrad vikt.
Incidensen av diabetes var under de sex åren som följde efter ingreppet 2 procent bland de opererade och 17 re­spektive 15 procent i de båda kontrollgrupperna. Tittar man på diabetesremission så var den hela 62 procent för opererade och 8 respektive 6 procent för kontrollgrupperna. Totalt drabbades 3 procent av patienterna i operationsgruppen av komplikationer under den 30-dagarsperiod som följde ingreppet.

Sammanlagt avled 29 individer i alla tre grupper under uppföljningstiden. Av dessa återfanns 12 i operationsgruppen, 14 i kontrollgruppen som sökt men inte opererats och 3 i kontrollgruppen som inte sökt. Fyra patienter tog livet av sig.
Viktigt att notera är att samtliga fall av suicid återfanns i operationsgruppen, vilket således innebär att suicidrisk är något som måste följas mycket noga i framtida material. Författarna sammanfattar artikeln med att resultaten är relevanta, inte minst mot bakgrund av att 31 miljoner amerikaner är så pass överviktiga att de uppfyller indikationerna för fetmakirurgi.