I Lancet presenteras en studie där man tittat på farorna med rökning för kvinnor. Det rör sig om ett omfattande material: 1,3 miljoner kvinnor från Storbritannien inkluderades i studien under 1996 till 2001. Deltagarna var då mellan 50 och 65 år; medelåldern var 55 år. De fick svara på ett formulär med frågor om bl a sjukdomar, hälsa och rökning. 20 procent uppgav att de rökte då studien påbörjades, 28 procent att de hade rökt tidigare och 52 procent att de aldrig hade rökt.
Författarna har sedan i registerdata undersökt om kvinnorna avlidit. Den genomsnittliga uppföljningstiden var tolv år. I undersökningen exkluderades 100 000 kvinnor som uppgav att de hade en allvarlig sjukdom då studien påbörjades, vilket således innebär att man haft data från nästan 1,2 miljoner (1 180 652) medelålders kvinnor.

Det visade sig vid uppföljningen (efter tolv år) att 66 489 kvinnor, motsvarande 6 procent, avlidit vid en genomsnittlig ålder av 65 år. Mortaliteten var 2,76 gånger högre hos kvinnor som uppgav att de rökte då studien påbörjades än hos kvinnor som aldrig rökt. Siffrorna har justerats för bl a so­cio­ekonomiska faktorer, motion och alkoholintag. Författarna noterade även ett tydligt samband mellan antal rökta cigaretter per dag och risk att dö i förtid.
Emellertid är även begränsad rökning farlig: kvinnor som rökte färre än tio cigaretter om dagen löpte fördubblad (98 procent ökad) risk att avlida jämfört med kvinnor som aldrig rökt. Bland de rökande kvinnorna kunde två tredjedelar av alla dödsfall kopplas till just rökning. Den allra mest talande uppgiften i studien, som alla människor bör ta till sig, är att kvinnor som röker i hela sitt vuxna liv i genomsnitt förkortar livet med elva år.

Att rökstopp så tidigt som möjligt är extremt viktigt ser man i följande siffror. Kvinnor som tidigare rökt och som slutade då de var i åldern 25–34 år löpte bara 5 procent ökad risk att avlida jämfört med kvinnor som aldrig rökt. Kvinnor som slutade i åldern 35–44 år löpte 20 procent ökad risk.
Ett annat sätt att se på detta är att kvinnor som slutar röka innan de fyllt 40 år undviker i storleksordningen 90 procent av den ökade risken att dö till följd av rökning. De som lyckas sluta innan de fyllt 30 undviker hela 97 procent av denna risk. Dessa siffror ska dock inte tolkas som att det är riskfritt att röka tills man är 30 eller 40 år. Bland annat noterades att risken för lungcancer var klart ökad även hos kvinnor som slutat röka tidigt. För kvinnor som slutat innan de fyllde 30 var risken ökad med 84 procent jämfört med kvinnor som aldrig rökt. För kvinnor som slutat innan de fyllde 40 var risken ökad med 234 procent.

Studien publiceras i Lancet i samband med 100-årsdagen av Richard Dolls födelse. Doll, som var läkare och epidemiolog, var först att visa sambandet mellan rökning och lungcancer i en studie publicerad i British Medical Journal 1950. Även om tobaksanvändningen sjunkit i många länder är det fortfarande ett enormt problem globalt sett. WHO räknar med att tobaksrökning skördade fem miljoner människoliv år 2004 och befarar att siffran kommer att öka till åtta miljoner år 2030. Utvecklingen drivs bl a av att rökning är extremt vanlig i folkrika länder som Kina.