Individer med självskadebeteende löper ökad risk att avlida till följd av en mängd orsaker vid sidan av självskadorna. Det visar en studie i Lancet.

Undersökningen har gjorts i Storbritannien och omfattar 30 950 individer, 59 procent kvinnor och 41 procent män, som under perioden 2000–2007 sökt en av sex olika akutmottagningar i Storbritannien för skador de orsakat sig själva.
Forskarna följde individerna efter akut­besöket, och medianuppföljningstiden uppgick till sex år. Det visade sig då att 12 832 individer, motsvarande 6,1 procent, hade avlidit under denna period. Jämfört med populationen i stort var mortaliteten (samtliga dödsorsaker) ökad hela 3,6 gånger. Män med självskadebeteende löpte högre risk att avlida än kvinnor; för självskadande män var dödligheten hela 4,1 gånger hög­re än i den manliga normalbefolkningen. Oavsiktlig förgiftning och suicid var de två vanligaste dödsorsakerna i självskadegruppen.

Tittar man på vad som benämns som »naturliga dödsorsaker« (ett stort antal dödsorsaker, där ovan nämnda exkluderats) så var dessa 2–7,5 gånger vanligare i självskadegruppen än i populationen i stort. Till denna grupp hör bl a mortalitet kopplad till droger och alkohol. Alkoholmissbruk var – kanske inte så förvånande – kopplat till ökad dödlighet i sjukdomar i gastrointestinalkanalen. Att olyckor och suicid var vanligare i självskadegruppen än i befolkningen i stort är kanske inte heller någon större överraskning.

Mer förvånande är emellertid att mortaliteten till följd av infektionssjukdomar, maligniteter och sjukdomar i cirkulationssystemet var ökad bland individer med självskadebeteende jämfört med normalbefolkningen. Forskarna har dessutom noterat att låg utbildningsnivå och låg socioekonomisk status var faktorer som kunde kopplas till ökad dödlighet bland individer som sökt sjukvård för självskadebeteende.
Författarna konstaterar att studien understryker hur viktigt det är för sjukvården att fokusera på den somatiska hälsan hos individer med självskadebeteende och inte uteslutande rikta in sig på den psykiska problematiken.