Flera studier, däribland ett större material publicerat i JAMA 2009, har indikerat att acetylsalicylsyra skulle kunna ha en skyddande effekt mot koloncancer.

I New England Journal of Medicine presenteras en undersökning i vilken man tittat på 974 patienter med kolorektalcancer från två prospektiva kohorter. Författarna har analyserat mutationer i genen PIK3CA (fosfatidylinositol-4,5-
bisfosfonat-3-kinas, katalytisk subenhet alfapolypeptid) som 17 procent av pati­enterna visade sig ha.
Vissa av dessa, både de med och utan mutation, behandlades med ASA (325 mg) efter diagnos. Totalt avled 395 av patienterna under uppföljningstiden, som i median uppgick till 153 månader. Av dödsfallen berodde 190 på koloncancer.

När man tittade på patienter med muterad PIK3CA visade sig stora skillnader i överlevnad mellan dem som tog och dem som inte tog ASA: 23 av 90 patienter (26 procent) som inte tog ASA efter diagnos avled inom fem år mot 2 av 62 (3 procent) som behandlades med ASA.
För patienter utan en muterad gen var femårsöverlevnaden däremot densamma både för dem som tog och dem som inte tog ASA (15 procent avled i båda grupperna). Resultaten sammanfattas med att ASA för patienter med mutation i PIK3CA gav en 46-procentig minskning av mortaliteten av samtliga orsaker och en 82-procentig minskning av mortaliteten till följd av koloncancer.

PIK3CA kan således komma att bli en genetisk markör för om en patient med koloncancer har nytta av behandling med ASA. Då mutationen är relativt vanlig, var femte till var sjätte individ har den, och ASA är billigt och ger substantiell effekt hos denna patientgrupp, kan genetisk screening och behandling med ASA komma att inkluderas i den terapeutiska arsenalen för koloncancer.

En möjlig mekanism genom vilken ASA skulle kunna skydda mot koloncancer är påverkan på enzymet Cox-2, som i sin tur påverkar i vilken utsträckning tumörcellerna går i apoptos. Det bör dock noteras att den aktuella undersökningen är begränsad; bara 66 patienter som behandlades med ASA hade mutation i genen. Det innebär således att resultaten ska ses som preliminära.