En tysk-schweizisk forskargrupp har undersökt om oralt intag av kaffe dagarna efter kolorektal resektionskir­urgi har effekt på postoperativ tarmparalys. Resultaten talar för att kaffeintag postoperativt är säkert och förkortar tiden till första avföring.
Tarmparalys (ileus) är vanligt efter bukkirurgi, särskilt efter operationer på tjocktarmen. Symtom på tarmparalys är buksmärta, distenderad buk, illamående och kräkningar. Postoperativ tarmparalys är orsak till förlängda vårdtider och ökade sjukvårdskostnader.
Den aktuella studien är en icke-blindad, randomiserad, interventionsstudie på vuxna patienter som skulle genomgå öppen eller laparoskopisk kolonresektion för benign eller malign orsak. Patienterna randomiserades till att antingen dricka 100 ml svart kaffe kl 08, kl 12 och kl 16 med början dagen efter operationen eller samma volym av varmt vatten vid samma tidpunkter. Utfall var tid från avslutandet av operationen till första avföring och i andra hand bland annat säkerhet och vårdtid.
Efter bortfall analyserade man 35 pati­en­ter i kaffegruppen och 36 i vattengruppen, och grupperna skilde sig inte åt vad beträffar patientkarakteristika, typ av kirurgi, mortalitet (0) eller komplikationer. Tid till första avföring (vid per protokoll-analys) var signifikant kortare hos de patienter som druckit kaffe, i medel 62 timmar jämfört med 74 timmar (P = 0,028). Siffrorna var liknande vid en intention-to-treat-analys.
Författarna konkluderar att kaffe dels tolererades väl postoperativt, dels verkar vara ett billigt och säkert sätt att stimulera tarmmotoriken efter elektiv kolonkirurgi.
Studien är liten och visade ingen skillnad i vårdtid men är ändå intressant då den visar att kaffe, som dricks och tolereras av många människor till vardags, på ett säkert och billigt sätt kan påverka tarmmotoriken positivt efter kolorektal resektionskirurgi.