I JAMA presenteras en studie som visar att omega 3-tillskott inte ger något kardiovaskulärt skydd. Studien är en metaanalys som gjorts av grekiska forskare. De har inkluderat 20 undersökningar med totalt 68 680 individer, majoriteten från Europa.
Samtliga studier är placebokontrollerade, och tillskott av omega 3 har givits under minst ett år; mediantiden var två års behandling. Forskarna har undersökt om tillskott av omega 3 skyddar mot hjärtinfarkt, stroke, kardiovaskulära dödsfall och dödsfall totalt. Man har inkluderat studier där omega 3 använts både som primär prevention och som sekundär prevention.

Totalt noterades 7 044 dödsfall i samtliga studier, av dessa var 3 993 kardiovaskulärt orsakade. 1 837 patienter drabbades av hjärtinfarkt och 1 490 av stroke. Efter att ha sammanställt data konstaterar forskarna att omega 3 inte minskade risken för något av dessa utfall, vilket sammanfattningsvis innebär att det inte ger något skydd mot kardiovaskulär sjukdom.
Intressant att notera är dessutom att man inte fann någon effekt på något av dessa effektmått vare sig hos individer som fick omega 3 i form av tillskott eller hos dem som fick det genom kosten (främst fisk).
Studien har sina begränsningar. Bland annat skiljer sig upplägget i de inkluderade studierna: i vissa studier, men inte i andra, har patienterna haft annan kardiovaskulär behandling vid sidan av omega 3.

Författarna sammanfattar resultatet med att det inte finns stöd för att på kardiovaskulär basis systematiskt förskriva eller rekommendera omega 3 i den kliniska vardagen. De flaggar dock för att det kan finnas subgrupper för vilka omega 3 kan ge positiva effekter vad gäller skydd mot hjärt–kärlsjukdom.
Studien är den andra på kort tid som kommer fram till att omega 3 inte skyddar hjärtat. I New England Journal of Medicine presenterades nyligen en studie i vilken man visade att omega 3 inte skyddar diabetiker som haft hjärtinfarkt, angina eller stroke från att avlida i kardiovaskulär sjukdom. Studien refererades i Läkartidningen 38/2012, sidan 1664.