Varför är det så att alla som blivit framstående inom filosofi, politik, poesi eller konst är melankoliker, några av dem i en sådan utsträckning att de lider av sjukdomar orsakade av den svarta gallan? Det frågar sig Ari­stoteles i »Problemata XXX«. Shake­speare konstaterar senare i »En midsommarnattsdröm«: »The lunatic, the lover, and the poet, are of imagination all compact.« Myten om den subtila gränsen mellan genialitet och galenskap är lika gammal som vår västerländska civilisation.

I en svensk registerstudie som samlat 1,2 miljoner patienter med psykisk sjukdom har vi presenterat nya data som stödjer idén om ett samband mellan kreativitet och psykisk sjukdom. Studien är den största i sitt slag och identifierade patienter som erhållit psykiat­risk slutenvård och/eller öppenvård 1973–2009 för någon av diagnoserna schizofreni, schizoaffektiv sjukdom, bipolär sjukdom, unipolär depression, ångestsyndrom, alkohol- och drog­miss­bruk, autism, ADHD och anorexia nervosa eller som begått självmord. Patienternas friska släktingar (första, andra och tredje gradens) hämtades från Flergenerationsregistret med data från svenska medborgare sedan 1932.
För att definiera kreativitet användes information om kreativa yrken (konstnärer och forskare) insamlade via Folk- och bostadsräkningar sedan 1960 och via årlig yrkesstatistik (LISA). Patienter och släktingar jämfördes med matchade friska kontroller avseende förekomst av kreativa yrken. Data justerades även för uppgifter om IQ från Värnpliktsregistret (endast män).
Resultaten visar genomgående minskad förekomst av kreativa yrken bland patienter och släktingar, med undantag av en signifikant ökning bland patienter med bipolär sjukdom och friska släktingar till patienter med schizofreni, bipolär sjukdom, anorexia nervosa och i viss mån autism. Justering för IQ påverkade inte dessa resultat. I en särskild subgruppsanalys undersökte vi författare specifikt. Denna grupp hade en generell ökning av de flesta psykiska sjukdomar, inklusive en signifikant, ungefär 50-procentigt ökad risk för suicid.

Sammanfattningsvis har vi demonstrerat ett samband mellan kreativitet och specifika psykiska sjukdomar som är mest uttalat bland friska släktingar till patienter. Författare skilde ut sig genom en generellt ökad förekomst av psykisk sjukdom. I ett evolutionärt sammanhang har sambandet mellan kreativitet och psykopatologi ibland anförts som en förklaring till den fortsatta före­koms­ten av allvarlig psykisk sjukdom trots en påtaglig genetisk komponent och minskad fertilitet bland drabbade patienter.