Smittskyddsinstitutet (SMI) har använt allmänhetens sökningar på internet för att beräkna hur många som har drabbats av huvudlöss. Resultaten visar att antalet människor med löss ökar.
Smittskyddsinstitutet följde fram till 2010 spridningen av huvudlöss i samhället med hjälp av information om antal sålda förpackningar med lusmedel. Ju mer lusmedel som såldes, desto mer löss fanns i samhället. För att kunna ge adekvat information till berörda och på så sätt kunna motverka lusinfestationer är det viktigt för myndigheten att kunna följa trender. I och med avregleringen av apoteksmarknaden – samtidigt som Läkemedelsverket ändrade sina be­­handlingsrekommendationer – försvann möjligheten att enkelt få en grov uppskattning av antalet människor med huvudlöss.

För att hitta en alternativ övervaknings­metod undersökte vi om internetsökningar skulle kunna fungera som surrogatmått för mängden huvudlöss i samhället. Vi utvärderade hur väl nationella försäljningssiffror för lusmedel korrelerar med sökningar på huvudlöss och hårlöss på Google.se och Vårdguiden.se och också om Vårdguidens besökare påverkas mindre av diskussioner i medier än användare av Googles sökmotor.

Sökfrekvensen på både Google och Vårdguiden följer försäljningssiffrornas ökning mycket bra. Sökningarna på Google följer dock bättre försäljningen över tid, och sökverktyget fångar bättre upp tids­trender i försäljningen. Det finns, ut­över antalet löss, även andra orsaker till att sökningar på webben förändras, exempelvis diskussioner i samhället om löss. När detta testades i olika modeller visade det sig att det inte fanns några signifikanta skillnader när sökningar gjorts på Google vid tillfällen när löss diskuterats på nätet. När det gäller sökningar på Vårdguiden fanns det en effekt av antalet artiklar om löss. Slutsatsen är att Googles tidsserie verkar vara mer robust när det gäller mediernas inverkan på sökbeteenden.
Resultaten visar med tydlighet att det fortfarande finns löss i samhället och att de dessutom ökar i antal. Det är därför viktigt att leta löss med luskam. När man hittar levande löss råder vi att man behandlar dem med ett medicintekniskt medel mot löss och informerar omgivningen om att det finns löss i familjen.