Att antiviral behandling minskar risken att överföra HIV har flera studier som presenterats under senare år indikerat. Nu visas detta i ett stort kinesiskt material, dock med något mer blygsam effekt än tidigare. Författarna har tittat på 38 862 par där den ena var HIV-smittad. Paren har följts i åtta år. I en majoritet av fallen, 24 057 par, var den smittade behandlad med antiviral medicinering. Hos resterande 14 805 par var den smittade obehandlad. Studien omfattar 101 295 personår.

Det visade sig att den årliga risken att överföra viruset var 2,6 procent om den smittade inte stod på antiviral behandling. För par där den smittade var behandlad var risken i stället 1,3 procent. Efter att ha justerat för faktorer som CD4-tal och socioekonomisk status var inte effekten lika markerad. Antiviral behandling visade sig sammantaget resultera i 26 procent minskad risk att överföra smittan hos behandlade jämfört med obehandlade. Detta innebär en signifikant riskminskning, men siffran är betydligt lägre än vad tidigare studier (som haft färre deltagare) visat.

Intressant nog tycks effekten vara tidsbegränsad. Antiviral behandling kan bara skydda mot överföring under det första året, därefter fanns inte några statistiskt signifikanta skillnader i överföringsrisk mellan grupperna. Vad detta beror på är oklart. Resultaten gäller för både homo- och heterosexuella. De står sig också för par där den smittade förvärvat smittan sexuellt och par där den smittade fått HIV genom blodtransfusion. En grupp utmärkte sig dock. För par där den HIV-positiva individen var sprutnarkoman noterades inte någon minskad risk att överföra HIV trots antiviral behandling.

En slutsats man kan dra av resultaten är således att antiviral behandling kan vara ett sätt att begränsa spridningen av HIV. Detta är en aspekt man måste ta hänsyn till vid sidan av själva behandlingen av den smittade. Ytterligare forskning krävs, konstaterar författarna, bland annat kring varför den skyddande effekten tycks klinga av.