I JAMA Internal Medicine presenteras en studie där färgen på tabletter kopplas till patienters följsamhet till läkemedelsbehandling.

Studien har gjorts i USA och avser närmare 62  000 patienter med epilepsi som delats in i grupper efter om de hade bra eller dålig följsamhet till farmakologisk behandling. Dålig följsamhet har definierats utifrån om patienten hämtat ut förskrivet antiepileptiskt läkemedel in­om fem dagar efter att det tidigare receptet tog slut. Totalt bedömdes 11 472 patienter ha dålig följsamhet och 50 500 ha bra följsamhet.
Det visade sig att patienter med dålig följsamhet i högre grad hade fått tabletter med ny färg, t ex på grund av att ett originalläkemedel byts mot ett generikapreparat, den senaste gången patienten hämtade sitt läkemedel. För patienter med dålig följsamhet hade 1,20 procent fått ett preparat med ny färg vid det senaste uthämtningstillfället jämfört med 0,97 procent för patienter med bra följsamhet. Detta innebär att det var 27 procent högre sannolikhet att en patient med dålig följsamhet hade fått en tablett med annan färg än en patient med bra följsamhet. Resultaten har justerats för ålder, kön och hur länge den antiepileptiska behandlingen pågått.

Skillnaden mellan grupperna kan tyckas liten men kan ändå vara kliniskt relevant, konstateras i en kommentar, som också den publiceras i JAMA. Författarna konstaterar att både läkare och apotekspersonal måste vara noggranna med att påpeka att en tabletts färg och form inte behöver påverka innehållet, särskilt mot bakgrund av den ökade användningen av generika.