autoreferat. Kirurgi är den etablerade botande behandlingen av matstrupscancer, men operationen är omfattande och trots operation lever enbart var tredje patient fem år efter behandlingen.
Syftet med den aktuella studien var att kartlägga sambandet mellan både sjukhus- och kirurgvolym och överlevnad på lång sikt hos patienter som genomgått kirurgi för matstrupscancer. Tidigare studier har visat att både kir­urgens och sjukhuset årliga volym av operationen påverkar överlevnaden på kort sikt (1–3 månader efter operationen), men det är få patienter som avlider strax efter operationen. De få studier som finns om operationsvolym i relation till lång­tidsöver­levnad har visat motsägelsefulla resultat, och de har ofta saknat information om andra viktiga pro­gnostiska faktorer.

Studien, publicerad i Journal of Clinical Oncology, är den mest kompletta i sitt slag i ämnet. Den inkluderade alla 1 335 patienter som opererats för matstrups­cancer i Sverige 1987–2005 med uppfölj­ning till januari 2011. Överlevnadsanalys användes för att studera effekten av årlig sjukhusvolym, årlig kir­urgvolym och kirurgens erfarenhet mätt som kumulativ kirurgvolym på överlevnad efter matstrupscancerkir­urgi. Analyserna justerades för alla etablerade pro­gnostiska faktorer, inklusive tumörstadium, vilket saknades i tidigare studier.

Studiens huvudresultat var att patienter som opererades av kirurger med både hög kumulativ och årlig volym hade 22 procent lägre dödlighet på lång sikt jämfört med patienter som opererades av kirurger med låg kumulativ och årlig volym (relativ risk 0,78; 95 procents konfidensintervall 0,65–0,92). Sjuk­husets årliga volym hade ingen oberoende betydelse för överlevnaden på lång sikt. Studien ger stöd för att matstrupscancerkirurgi bör koncentreras till färre kirurger som ges möjlighet att upprätthålla en hög årlig volym av detta omfattande och komplikationsfyllda ingrepp.