I International Society for Microbial Ecology presenteras en »short communication« i vilken en bakterie kopplas till fetma. Undersökningen har gjorts av kinesiska forskare och bygger på ett enskilt fall med en patient med extrem fetma; kroppsvikten var 175 kg.
Författarna har undersökt tarmfloran hos patienten och upptäckte att 35 procent av floran utgjordes av endotoxinproducerande enterobakter. Patienten sattes därefter på en diet bestående av en kost rik på bl a fullkorn och vad som beskrivs som »traditionell kinesisk medicinsk kost«.

Resultatet var bra, deltagaren gick ned 30 kg på nio veckor. Efter 23 veckor var viktnedgången 51 kg. Undersökningar av tarmfloran visade att andelen endotoxinproducerande Enterobakter gått ned till 1,8 procent efter nio veckor för att efter 21 veckor över huvud taget inte kunna detekteras. Forskarna har därefter, i ett andra steg av studien, undersökt ett eventuellt kausalsamband genom att spruta in en stam Enterobacter cloacae B29 som isolerats från ett fecesprov från patienten i möss. Det visade sig bl a att när djuren sattes på en kost med mycket fett gick de som fått bakterien upp mer i vikt och utvecklade i ökad utsträckning insulinresistens än de djur som fick samma kost men som inte fått bakterien injicerad.
Författarna tror att bakterien skulle kunna vara en av flera bidragande orsaker till fetma. Studien måste naturligtvis ses mot bakgrund av att den bara omfattar en enskild individ. Resultaten behöver således verifieras i större undersökningar.