Längden på fastan före lipidprovtagning resulterade inte i någon större variation i nivåerna av lipider, vilket innebär att fasta inför sådan provtagning kan vara överflödig, enligt en studie publicerad i Archives of Internal Medicine.

Traditionellt sett ska patienter fasta i minst åtta timmar före provtagning för lipidnivåer. Syftet med detta var att minska variationerna i provtagningsresultaten. Forskning på senare tid har dock visat att lipider tagna i ett icke-fastande tillstånd också kan vara informativa. Eftersom människan oftast inte är fastande kan lipider tagna i ett icke-fastande tillstånd kanske vara mer representativa för det metabola tillståndet.

En kanadensisk tvärsnittsstudie genomfördes på ett stort laboratorium som ensamt betjänar en population på 1,4 miljoner individer. Samtliga lipid­prov tagna under en sexmånadersperiod granskades tillsammans med angiven fastetid för varje prov. Linjära regressionsmodeller konstruerades för att skatta lipidnivåer som en funktion av fastetid i timmar.

Sammanlagt ingick runt 210 000 individer i studien. I analysen fann man att de genomsnittliga nivåerna av totalkolesterol och HDL-kolesterol varierade med mindre än 2 procent för olika fastetider, att nivåerna av LDL-kolesterol varierade med mindre än 10 procent och nivåerna av triglycerider med mindre än 20 procent.

Fynden pekar på att fasta inför lipidprovtagning i stort sett är överflödig, och i så fall skulle provtagningen kunna bli betydligt enklare för både patienter och kliniker. Studien hade vissa begränsningar, såsom att längden på fastan var självrapporterad, och inga data om medicinering eller kardiovaskulära utfall fanns tillgängliga.

På ledarplats konstateras dock att den låga variabiliteten och de logistiska fördelarna motiverar acceptans av icke-fastande lipidvärden för de flesta kliniska syften.