Gonorré är ett stort folkhälsoproblem globalt med hög incidens och allvarliga komplikationer, exempelvis infertilitet. WHO uppskattade antalet fall till 106 miljoner i världen under 2008, varav 3,4 miljoner i Europa. I Sverige rapporterades 950 fall under 2011, och 1 013 fall har rapporterats under 2012 hittills (14 december).
Bakterien som ligger bakom gonorré, Neisseria gonorrhoeae, har utvecklat resistens mot alla antibiotika som har introducerats som behandling. Under de senaste åren har resistens mot tredje generationens cefalosporiner (cefixim och ceftriaxon), som är rekommenderade förstahandsval i behandlingen och de sista alternativen man har kvar i dags­­läget, börjat spridas.

Denna akuta situation kräver revision av internationella och nationella riktlinjer, och nyligen publicerades en revision av de europeiska riktlinjerna för diagnostik och behandling av gonorré. Huvudförändringarna i de nya europeiska riktlinjerna inkluderar bredare indikationer för testning och behandling samt introduktion av kombinationsbehandling (två antibiotika), som även behandlar en eventuell samtidig klamy­dia­infektion.

Rekommenderad behandling av okomplicerad anogenital och faryngeal gonorré (när antibiotikakänsligheten är okänd) är ceftriaxon 500 mg × 1 intramuskulärt tillsammans med azitromycin 2 g × 1 per os. Möjliga gastrointestinala sidoeffekter av azitromycin lindras om patienten har ätit före. Man rekommenderar kontrollodling (test of cure) med odlings­diagnostik för alla gonorréfall samt att alla behandlingsmisslyckanden med den rekommenderade terapin identifieras, verifieras och rap­por­teras. Se vidare »2012 European guide­line on the dia­gnosis and treatment of gon­or­rho­ea in adults« för detaljer om rekommenderad diagnostik, alternativa behandlingsregimer, behandling av cef­triaxonresis­tent gonorré samt av ytterligare typer av gonorré, komplikationer och specifika patientgrupper.
Slutligen bör helst alla fall av gonorré i Sverige behandlas av venereologisk expertis. Svenska referenslaboratoriet för patogena Neisseria kan vägleda avseende ideal diagnostik, behandling och verifikation av misstänkta behandlingsmisslyckanden.