Bipolär sjukdom hos kvinnor är kopplad till negativt graviditetsutfall oavsett om kvinnan behandlas med stämningsstabiliserande läkemedel eller inte. Det visar en svensk studie publicerad i BMJ.

Kunskapen om den eventuella effekten av stämningsstabiliserande läkemedel på graviditet är begränsad. Både läkemedel och sjukdomen i sig har kopplats till negativa utfall, såsom prematur födsel och avvikande fostertillväxt.

Genom att använda information från Patientregistret, Medicinska födelseregistret och Läkemedelsregistret kunde författarna definiera en kohort på över 300 000 kvinnor som haft sin sista mens efter juli 2005 och fött barn före sista december 2009. Kvinnor som fått dia­gnosen bipolär sjukdom åtminstone två gånger identifierades och klassificera­des som behandlade (med litium, antipsykotika eller antikonvulsiva, n = 320) eller icke-behandlade (n = 554). Båda grupperna jämfördes med övriga kvinnor i kohorten.

Sammanfattningsvis förelåg ökad risk för negativt graviditetsutfall hos både behandlade och obehandlade kvinnor med bipolär sjukdom jämfört med kvinnor utan diagnosen. Exempelvis var risken för prematur födsel ökad med 50 procent i båda de förra grupperna. Runt 4 procent av de obehandlade kvinnorna med bipolär sjukdom fick ett barn med mikrocefali jämfört med 3,3 procent av de behandlade och 2,3 procent av kvinnorna utan dia­gnosen. 4,3 procent av de obehandlade kvinnorna fick barn med neonatal hypoglykemi jämfört med 3,4 procent av de behandlade och 2,5 procent i jämförelsegruppen. Analyser av variationer i utfall visade inte på någon signifikant skillnad mellan behandlade och icke-behandlade kvinnor.

Författarna tolkar fynden som att stämningsstabiliserande läkemedel troligen inte är den enda orsaken till den ökade risken för negativa graviditets- och födelseutfall bland kvinnor med bipolär sjukdom.