I Lancet Oncology presenteras en studie om HER2-positiv bröstcancer som metastaserat till hjärnan. För dessa patienter är behandlingen ofta strålning av hela hjärnan, som är förknippad med biverkningar, bl a kognitiv påverkan. Undersökningen är en fas 2-studie som bedrivits vid elva centra i Frankrike.

Författarna har i stället för strålning prövat att ge cellgiftet kapecitabin i kombination med tyrosinkinasblockeraren lapatinib till 44 kvinnor med HER2-positiv bröstcancer som meta­sta­­serat till hjärnan. Behandlingen gavs i cykler om 21 dagar där kapecitabin gavs dag 1–14 och lapatinib varje dag. Kvinnorna följdes under i genomsnitt 21 månader. 29 av dem (66 procent) svarade på behandlingen, definierat som att tumörvolymen krympt med minst 50 procent. Hos nio (20 procent) hade volymen krympt med 80 procent. Hos fyra patienter fick behandlingen avbrytas på grund av toxicitet.
Sammantaget var effekten i nivå med strålbehandling, vilket resulterade i att strålningen kunde skjutas upp med i genomsnitt åtta månader. Detta är relevant givet att patienter med sjukdomen i detta stadium ofta har kort förväntad livslängd. Då är det särskilt viktigt att undvika kognitiva biverkningar. Studi­en innebär att kombinationsbehandlingen kapecitabin och lapatinib skulle kunna bli förstahandsval vid HER2-positiv bröstcancer med hjärnmetastaser.
Studien är dock liten, och resultaten måste verifieras i en större studie. I en kommentar konstateras att mer data behövs om biverkningar, och att man inte tittat på livskvalitet och kognitiv funktion, vilket onekligen kan tyckas märkligt då en målsättning med att ersätta strålbehandling med farmakologisk behandling är att just undvika kognitiva biverkningar.