Maximal syreupptagning (VO2max) är en oberoende prediktor för hjärt–kärlsjukdom och förtida död. VO2max mäts under maximalt arbete i arbetsfysiologiskt laboratorium, vilket av många skäl ofta inte är möjligt i kliniska sammanhang.
Därför har submaximala test för beräkning av VO2max utarbetats. Ett av de mest använda är Åstrands cykeltest, som är enkelt, tidseffektivt och innebär låg risk för individen. Dessutom behövs ingen avancerad laboratorieutrustning, bara en vanlig cykelergometer och ett pulsband. Beräkning av VO2max görs från pulssvaret på 6 minuters submaximalt arbete.
Testet har validerats i flera studier, och på gruppnivå finns ingen skillnad mellan uppmätt och beräknad VO2max. På individnivå är den genomsnittliga spridningen 15–18 procent. Orsaken är bl a variationer i verkningsgrad vid submaximalt arbete men också att pulssvaret kan påverkas av yttre faktorer som värme eller nervositet, framför allt förs­ta gången testet genomförs.
Nyligen har ett nytt test för beräkning av VO2max utarbetats. Beräkningen av VO2max bygger på skillnaden i pulssvar mellan en låg standardiserad belastning, som alla genomför, och en påföljande individuellt bestämd högre submaximal belastning; total arbetstid 8 minuter. Testet bygger på det väletablerade faktum att en tränad person med hög­re VO2max har mindre ökning av pulssvaret än en mindre tränad med lägre VO2max. Utifrån pulsökningen kan VO2max beräknas.

Jämfört med beräkning av VO2max via Åstrandtestet på samma försökspersoner fann vi en halvering av den individuella spridningen (9,3 procent vs Åstrandtestets 18,1 procent) vid beräkning med den nya metoden (Ekblom-Baks test). En individ som genomför Åstrandtestet får en beräknad VO2max inom –1,15 till 1,11 liter × min–1 från verklig VO2max, me­dan samma spann för Ekblom-Baktestet är –0,59 till 0,59.
Förklaringen till denna förbättring är bl a att variationen i verkningsgrad och påverkan av yttre faktorer på pulssvaret reduceras eftersom dessa faktorer påverkar båda belastningarna i testet. Ett uppföljande test en vecka senare visade att pulssvaret var förhöjt vid första testet jämfört med vid det andra, men detta påverkade inte beräkningen av VO2max då pulssvarsökningen mellan de två belastningarna var liknande vid båda testen.
Testet kan användas redan vid det förs­ta kliniska besöket och behöver inte upprepas.Testet beskrivs på http://www.gih.se/ekblombaktest , där även en testmanual och en Excel-applikation finns för att enkelt beräkna VO2max.