I JAMA presenteras en studie där man tittat på hur pankreas vikt förändras vid utvecklingen av typ 1-diabetes. Att vuxna med utvecklad typ 1-diabetes har en mindre pankreas på grund av atrofi har tidigare indikerats bl a i rapporter från obduktioner och radiologiska undersökningar.

I den aktuella studien har författarna tittat på om pankreas vikt påverkas under själva sjukdomsutvecklingen vid typ 1-diabetes. Forskarna har använt sig av pankreas från 51 avlidna. Av dessa hade 20 känd typ 1-diabetes. Åtta hade auto­antikroppar mot glutaminsyradekarb­oxylas 65, en indikation på utveckling av typ 1-diabetes. Resterande 23 hade inga tecken på typ 1-diabetes.
Individernas pankreas vägdes, och den genomsnittliga vikten var 81,4 g (95 procents konfidensintervall, KI, 73,0–89,8 g) bland friska. För patienterna med diabetes var vikten bara 44,9 g i genomsnitt (95 procents KI, 36,0–53,9 g; P < 0,001). För patienter med autoantikroppar var pankreas genomsnittliga vikt mellan snittet för friska och diabetiker, då den uppgick till 61,3 g (95 procents KI, 46,8–75,8 g; P = 0,02). Den minskade vikten redan under sjukdomsutvecklingen skulle kunna indikera att atrofi av pankreas är något som sker tidigt i förloppet. Noteras bör att studien är begränsad och att resultaten behöver verifieras i ett större material.