Varje år drabbas 54 till 60 miljoner människor världen över av traumatisk hjärnskada. I den absoluta majoriteten av fallen är skadan lindrig. Det är två av de huvudsakliga fynden i en artikel som presenteras i Lancet Neurology.

Undersökningen har gjorts i Nya Zee­land, och författarna har inhämtat information om traumatiska hjärnskador från en mängd olika källor, däribland sjukhus, vårdcentraler, fängelser, äldreboenden, ambulanser och dödsbevis. Totalt beräknar författarna en incidens på 790 fall av traumatisk hjärnskada per 100 000 personår, vilket är högre än vad som tidigare angivits; siffror mellan 47 och 618 fall per 100 000 personår har publicerats i olika material.

Skadorna var lindriga i en överväldigande majoritet av fallen: 749 av 790 per 100 000 personår. I övriga 41 fall av de 790 var skadan måttlig till svår. Pojkar/män var kraftigt överrepresenterade (med närmare 80 procent) jämfört med flickor/kvinnor. Den vanligaste orsaken till skadan var fall, som stod för 38 procent av samtliga traumatiska hjärnskador. Det var 2,5 gånger vanligare att individer på landsbygden drabbades av traumatisk hjärnskada än individer i städer.

Traumatisk hjärnskada har definierats som en »förändring i hjärnans funktion eller annat bevis på patologi i hjärnan orsakat av en extern faktor«. Som mått på skadans allvarlighetsgrad har man använt sig av skalan GCS (Glasgow Coma Scale), som dock har begränsningar när den ska översättas till allvarlighetsgrad på hjärnskada, bland annat eftersom individer som är berusade eller påverkade av droger eller sederande läkemedel kommer att klassas högre i hjärnskadehänseende.

I en kommentar till artikeln som publi­ceras i Lancet konstateras att definitionen av traumatisk hjärnskada ibland skiljer sig mellan olika studier, vilket ofta gör det svårt att studera incidensen inom detta område. Icke desto mindre är den aktuella undersökningen en av de största som gjorts inom fältet.