I JAMA presenteras en studie där författarna tittat på om perioperativt tillskott av fiskolja skyddar mot förmaksflimmer efter hjärtkirurgi, såsom bypass- eller klaffkirurgi.

Studien omfattar 1 516 vuxna patienter som genomgick hjärtkirurgi vid något av 28 centra i USA, Argentina och Italien. Patienter som inte hade sinusrytm före ingreppet och patienter som redan åt fiskolja/omega-3-tillskott exkluderades. Deltagarnas medelålder var 64 år, och en klar majoritet (72 procent) var män. Deltagarna lottades till tillskott av fiskolja (n-3-fleromättade fettsyror) eller placebo, där det förstnämnda gavs i laddningsdos inför operationen samt 2 g per dag efter ingreppet till dess att patienten skrevs ut från sjukhuset, dock längst i tio dagar för patienter som fortfarande var inskrivna.
Bakgrunden till studien är att mindre undersökningar har indikerat att fiskolja skulle kunna skydda mot förmaksflimmer.

Primärt effektmått var förekomst av förmaksflimmer i minst 30 sekunder (dokumenterat på EKG). Resultaten visade att 31 procent av patienterna som fått fiskolja och 30 procent av placebogruppen drabbades av flimmer, vilket innebär att det inte fanns någon statistiskt säkerställd skillnad mellan grupperna. Inte heller när man tittade på andra effektmått, såsom långa symtomgivande episoder av förmaksflimmer, noterades tydliga skillnader mellan grupperna.
Dock noterades att tillskott av fiskolja kunde kopplas till lägre förekomst av förmaksflimmer hos patienter som genomgick klaffkirurgi än i placebogruppen, men det beror sannolikt på slumpen, skriver författarna. Några större skillnader vad gäller biverkningar (bl a blödning) noterades inte mellan grupperna.
Resultaten sammanfattas med att fiskolja inte skyddar mot förmaksflimmer efter hjärtkirurgi. Det är inte första gången som förhoppningarna om kardiovaskulärt skydd av omega-3 kommer på skam. Så sent som i somras presenterades en studie i New England Journal of Medicine (se Läkartidningen nummer 38/2012, sidan 1644) i vilken det visades att omega-3-tillskott inte skyddar mot kardiovaskulär sjukdom.
Att det finns kommersiella intressen av att visa effekt av omega-3 inser man då preparaten, enligt det amerikanska affärsmagasinet Forbes, säljer för ca 6 miljarder dollar (40 miljarder kronor) i USA varje år; lägg därtill ytterligare försäljning i Europa och övriga världen. Det innebär att om omega-3 var ett läkemedel skulle det vara ett av världens absolut mest sålda.