Att skapa stamceller av »vanliga« vuxna celler är ett spännande forskningsområde. Grundprincipen är att man utgår från exempelvis en hudcell som »backas« i utvecklingen för att bli en inducerad pluripotent stamcell (iPS-cell). Denna stamcell kan i sin tur utvecklas till olika celltyper.
Fältet har väckt mycket uppmärksamhet under senare år; fjolårets Nobelpris i fysiologi eller medicin till Shin­ya Yamanaka gavs för dennes forsk­ning kring hur en mogen cell kan omvandlas till en stamcell efter »omprogrammering« av ett fåtal gener. För området cellterapi skulle fungerande iPS-celler innebära närmast oändliga möjligheter då man slipper att använda sig av embryonala stamceller.

Förhoppningarna kring iPS-celler fick sig dock en rejäl törn häromåret då det visade sig att cellerna tycks stötas bort immunologiskt. Kanske har forskare lyckats komma förbi de problemen nu.
I Nature presenteras nämligen en japansk studie gjord på möss, i vilken man transplanterat både iPS-celler och celler där man utgått från iPS-celler som inducerats att bli olika celltyper.
I undersökningen, som också refereras under sektionen Nature News, har forskar­na jämfört transplantation av iPS-celler med embryonala stamceller. Det visade sig att iPS-cellerna inte väckte mer motstånd i form av immunologisk avstötning än de embryonala stamcellerna. Detsamma gällde när forskarna transplanterade benmärgs- och hudceller på möss där cellerna skapats med iPS-celler respektive embryonala stamceller som utgångspunkt. Djuren tenderade att acceptera cellerna utan immunologisk avstötning oavsett deras ursprung.

Författarna skriver att resultaten indikerar att iPS-celler har samma potential som embryonala stamceller vad gäller att kunna transplanteras. Innan metoden kan användas för att skapa celler som kan transplanteras till människor, exempelvis dopaminerga neuron till parkinsonpatienter, återstår emellertid många års forskning.
Ett observandum med studien är att då man skapar vuxna celler baserat på iPS-celler brukar en teknik med odling av celler i cellkultur användas. Så har emellertid inte gjorts i den aktuella djurstudien.