I Lancet presenteras en studie från Storbritannien om behandling av pisksnärtsskada. Undersökningen omfattar 3 851 patienter som under perioden 2005–2007 sökte vård vid något av tolv olika sjukhus i Storbritannien.

De lottades till två grupper. En grupp med 1 598 patienter fick standardbehandling, vilket innebär att de gavs allmänna råd kring sjukgymnastik. Den andra gruppen gavs mer extensiv rådgivning av särskild personal, som vid sidan av information om sjukgymnastik informerade om smärthantering, pro­gnos och vikten av att tänka positivt.
I ett andra steg gavs deltagare i båda grupperna som inte blivit smärtfria efter tre veckor möjlighet att få sjukgymnastik. Totalt genomgick 599 deltagare studiens andra steg. Dessa lottades igen till två grupper: en gavs sjukgymnastik vid ett tillfälle, medan den andra fick det vid upp till sex tillfällen.

Deltagarna följdes sedan med löpande kontroller i upp till ett år. Vid dessa skattades deras symtom med hjälp av NDI-poäng (Neck disability index). Det visade sig att de deltagare som fått mer extensiv rådgivning och information i studiens första steg inte tillfrisknade snabbare än de som fått standardbehandling (bara råd om sjukgymnastik).
För deltagare som genomgick studiens andra steg visade det sig att de som fick sjukgymnastik flera gånger visserligen uppnådde bättre symtomlindring vid en uppföljning efter fyra månader än gruppen som bara fick sjukgymnastik vid ett tillfälle. För längre uppföljningstider, upp mot ett år, noterades dock inga skillnader mellan grupperna. Författarna har tittat på de hälsoekonomiska konsekvenserna av sjukgymnastiken och konstaterar att det i ett strikt samhällsekonomiskt perspektiv inte är lönsamt att ge flera omgångar sjukgymnastik.