Autoreferat. I en studie publicerad i JAMA Internal Medicine framkommer att det finns ett samband mellan regelbundet intag av C-vitamin i form av kosttillskott och ökad risk för njursten hos män. Någon ökad risk noterades inte vid multivitaminanvändning.
Även om betydelsen av höga doser av C-vitamin för njurstensbildning diskuterats länge har stor osäkerhet rått om huruvida C-vitamin som kosttillskott (vanligen 1 g per tablett) verkligen ökar risken för njurstensbildning. C-vita­mintillskott tycks öka oxalatutsöndringen, en viktig faktor vid bildning av kalciumoxalat – den dominerande kristalltypen i flertalet njurstenar. C-vitamin är ett populärt kosttillskott som ofta tas i doser som är mer än tio gånger högre än det rekommenderade dagliga intaget för vuxna (75 mg).

För att studera sambandet mellan C-vitamin och njursten användes en populationsbaserad kohortstudie av 23 355 män från Mellansverige utan tidigare stensjukdom. Enkätdata inkluderade validerad information om användning av kosttillskott. Efter elva års uppföljning hade 436 män fått diagnosen njursten.
Resultaten visade en statistiskt signifikant fördubblad risk för njursten vid regelbunden användning av C-vitamin (1 g) som enskilt kosttillskott (relativ risk = 1,95; 95 procents konfi­dens­in­tervall 1,35–2,81). Risken var hög­re vid intag av sju eller fler tabletter per vecka än vid lägre användning. Regelbunden användning av multivitamin, som in­ne­håller små mängder C-vitamin, var inte kopplad till ökad risk för njursten.

Observationerna, som inte kan generaliseras till kvinnor, bör givetvis bekräftas av andra studier. Bristen på väldokumenterade fördelar av höga doser C-vitamin gör att försiktighet bör iakttas med sådan konsumtion. Klart är dock att manliga patienter med kalcium­oxa­lat­stensjukdom definitivt bör avrådas från intag av C-vitamintillskott i dagliga doser på 1 g eller mer.