I Lancet presenteras en studie där man undersökt om det finns en koppling mellan tillskott av folat och ökad risk för malignitet. Studien är en metaanalys och inkluderar 13 olika undersökningar som i sin tur totalt omfattar 49 621 deltagare. Deltagarna behandlades med folat i genomsnitt i drygt fem år. Resultaten visar att det visserligen fanns en riskökning för individer som åt folat, både för cancer generellt och för prostatacancer, men denna riskökning är inte statistiskt signifikant.

Resultatet kan därför sammanfattas med att folat inte kan kopplas till ökad malignitetsrisk vare sig generellt eller för enskilda cancerformer, däribland prostatacancer.
Värt att notera är att de folatnivåer som deltagarna i de olika ingående studierna uppnådde oftast låg en bra bit över vad som normalt uppnås om man äter folattillskott.

Det går dock inte att helt avfärda en ökad cancerrisk på basis av resultaten, konstaterar författarna, som efterfrågar ytterligare forskning inom fältet med längre uppföljningstid.
Frågeställningen om tillskott av folat kan kopplas till ökad förekomst av cancer har bl a aktualiserats efter farhågor om att risken för prostatacancer kan vara ökad för män som får i sig mycket folat.